Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 juli 2018 – 31 december 2021

För att skala upp och kommersialisera idéer där lignin ingår som en komponent, erbjuder LignoCity en snabb väg från idé till kommersialisering. Delvis genom att förenkla och effektivisera möjligheter att prova hypoteser. Testbädden vill genom projektet Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity möjliggöra utveckling av olika värdekedjor från lignin, vilket idag anses vara en outvecklad råvara med stor potential.

Bakgrund

Projektet Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity fokuserar på utveckling av en existerande svensk testbädd inom miljöteknikområdet – LignoCity. Den viktigaste ligninkällan idag är massabruken. Där kommer stora mängder lignin från vedråvaran som biprodukt. Nu kan man, tack vara en ny svensk teknik, separera lignin från sulfatmassabruk och därmed öppna för ytterligare förädling vid eller från svenska massabruk. Idag är ligninets värdekedjor relativt outvecklade vilket gör att det finns goda möjligheter att skapa nya värden för samhället och företagandet.

Syfte

Syftet med projektet är att förkorta tiden från idé till marknad för koldioxidsmarta lösningar baserade på lignin. Projektet förväntas även bidra till företagsetableringar i Värmland samt utveckla befintliga små och medelstora företag i regionen.

LignoCity fokuserar i första hand arbetet mot en koldioxidsnål ekonomi i följande värdekedjor:

  1. Lignin till drivmedel
  2. Lignin till bioplast
  3. Lignin till kolfibrer för lättviktsapplikationer
  4. Lignin till kolfiber för energilagring, såsom batterier, superkondensatorer och vätgaslagring.

Målgrupp

  • Olika behovsägare i regionen, nationellt och internationellt som vill utveckla sina idéer om ligninbaserade produkter, processer och lösningar. Projektet vänder sig brett till företag, institut, universitet, högskolor och entreprenörer som utvecklar ligninets värdekedjor eller motsvarande som vill ha gröna lösningar där lignin kan passa in.
  • Olika behovsägare och idébärare som vill utveckla koldioxidsmarta lösningar från lignin.

Förväntat resultat

Projektet vill möjliggöra en svensk satsning genom en stark regional nod där ligninets olika värdekedjor katalyseras och påskyndas. Det gäller specifikt lignin till/i bioplast samt kolfiber. I och med det vill LignoCity förstärka och bidra till regionens utveckling och tillväxt i bioekonomin.

För mer information om Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kristinehamns näringslivs AB

450 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Värmland

5 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 450 000 kr

Privat medfinansering

Nordic Paper Bäckhammar

300 000 kr

 

Privat medfinansering

Paper Province

450 000 kr

 

Privat medfinansering

RenFuel AB

400 000 kr

 

Privat medfinansering

Rise Innventia

450 000 kr

 

Privat medfinansering

RIse LignoDemo

2 950 000 kr

 

Summa privat medfinansering

4 550 000 kr

Total medfinansering

10 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

10 000 000 kr

50 %

Total finansiering

20 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201683

Projektägare

Innventia AB

Projektledare

Robert Gustavsson
Innventia AB
076-876 70 98

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden