Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller       

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 september 2018 – 31 december 2021

I projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller utforskar Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, RISE och Triple Steelixhur cirkulära affärsmodeller kan bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökad lönsamhet i små och medelstora företag och offentlig sektor. De vill även utveckla nya former av affärsmodeller och skapa en marknad för att ta tillvara material som redan finns i omlopp.

Bakgrund

I projektet används naturkapitalet som drivkraft för att förbättra företagens förutsättningar att bedriva en hållbar verksamhet. På så sätt kan miljöarbetet både leda till ökad innovationsförmåga och minskad resurs- och energiförbrukning. Både i Sverige och internationellt är det få projekt som syftar till att vetenskapligt utveckla fungerande cirkulära affärsmodeller för små och medelstora företag. Samtidigt som cirkulär ekonomi bedöms kunna leda till cirka 100 000 nya jobb och minska koldioxidutsläppen i Sverige med 90 procent.

Mål

Mål för projektet är att erbjuda små och medelstora företag, samt offentlig sektor, verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till ett ökat värdeskapande och minskade koldioxidutsläpp.

  • Delmål A: Stärka små och medelstora företags förmåga att arbeta med cirkulära affärsmodeller.
  • Delmål B: Utveckla en marknad för att cirkulera material.
  • Delmål C: Stärka offentlig sektors kompetens om cirkulära affärsmodeller.

Projektets övergripande målsättning är att skapa genomförandekompetens i Gävleborg inom området cirkulär ekonomi för att uppnå ett hållbart samhälle.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag, samt offentlig sektor, i Gävleborg.

Förväntat resultat

  1. Region Gävleborg ska kunskapsmässigt vara en av de ledande regionerna inom cirkulär ekonomi i Sverige och en attraktiv samarbetspartner inom området i Europa och globalt.
  2. Utvecklat vetenskapligt validerade affärsmodeller för cirkulär ekonomi med goda exempel bland små och medelstora företag i regionen som minskar koldioxidutsläpp och ökar företagens lönsamhet.
  3. Bidragit till att regionen har en förbättrad överblick över materialflöden som kan kompletteras med metoder för kartläggning.
  4. Bidragit till att förmågan och metoder att ta tillvara nyanländas kompetens i matchningen mot företagens kompetensförsörjning har ökat. Ökad mångfald ska finnas med som en naturlig del i systemtänkandet kring cirkulär ekonomi tillsammans med ett jämställdhetsperspektiv.

För mer information om Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Gästrike Återvinnare

900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

1 393 003 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

5 818 682 kr

 

Offentlig medfinansering

RISE Research Instistutes of Sweden AB 5564646874

106 997 kr

 

Summa offentlig medfinansering

8 218 682 kr

Total medfinansering

8 218 682 kr

50 %

Summa EU-medel

8 218 682 kr

50 %

Total finansiering

16 437 364 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201594

Projektägare

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Stina Jonsson
RISE Research Institutes of Sweden AB
076-101 14 46

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden