Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Förstudie koldioxidsnål ekonomi utifrån cirkulär ekonomi i SME

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 30 september 2018

Linjär ekonomi, det vill säga producera, förbruka och kasta, är idag den rådande normen i näringslivet. För att möta den ökade förbrukningen av råvaror och en ökad befolkning behöver ett mer cirkulärt arbete införas. Det vill säga råvarubegränsning, design, produktion, distribution, konsumtion, återvinning och återanvändning.

Förstudien Koldioxidsnål ekonomi utifrån cirkulär ekonomi i små och medelstora företag vill kartlägga, undersöka och stimulera en medverkan av små och medelstora företag med hjälp av insatser utifrån cirkulär ekonomi samt en koldioxidsnål ekonomi.

Bakgrund

En del av förstudien handlar om att hitta goda exempel inom cirkulär ekonomi. Finland är ett land att inspireras av, både kunskapsmässigt och genom goda exempel. Finland har beslutat sig för att bli världsledande inom cirkulär ekonomi till år 2025 och har tagit fram en vägkarta för detta arbete. Enligt en rapport som tagits fram i samband med beslutet skulle en cirkulär ekonomi kunna bidra till ett årligt mervärde om 2 – 3 miljarder euro till samhällsekonomin. Det skulle också kunna leda till över 75 000 nya arbetstillfällen i Finland fram till år 2030.

Förstudiens arbete berör samtliga tre mål i EU:s Östersjöstrategi, rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Syfte

Förstudien syftar till att besvara följande frågor:

  • Identifiera goda exempel på företag som tagit till sig cirkulär ekonomi eller industriell symbios, och undersöka vilka drivkrafterna har varit och inom vilka branscher det förekommer.
  • Undersöka hur andra framstående regioner arbetar i frågan?
  • Ta fram goda exempel på hur digitalisering nyttjas inom cirkulär ekonomi och industriell symbios i Östra Mellansverige.
  • Skapa en översikt om vilken forskning som bedrivs inom området på universitet/högskolor inom östra Mellansverige och hur denna kopplas till små och medelstora företag.
  • Identifiera behov av kunskap och samarbeten för att nå en koldioxidsnål ekonomi utifrån cirkulär ekonomi.
  • Identifiera några företagsgrupper inom Östra Mellansverige som är intresserade av att delta i en genomförandeinsats om cirkulär ekonomi.
  • Undersöka vilka samarbetspartners inom Östra Mellansverige som vill och kan ingå i en genomförandeinsats och hur denna kan finansieras.

Målgrupp

Förstudien målgrupp är främst deltagande små och medelstora företag, företagsfrämjande aktörer och projekt i Östra Mellansverige, företagsorganisationer, nationella myndigheter som berörs av cirkulär ekonomi samt nationella, regionala och lokala finansiärer.

Förväntat resultat

Förstudien antas vid sitt slut ha lett till ett underlag som ska leda till genomförandeinsatser för små och medelstora företag i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi i hela Östra Mellansverige.

 

För mer information om Förstudie koldioxidsnål ekonomi utifrån cirkulär ekonomi i SME, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Köpings kommun

35 640 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

40 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

75 640 kr

Privat medfinansering

Affärs och idébyrån ek.för

26 720 kr

 

Privat medfinansering

BDO Mälardalen

35 640 kr

 

Privat medfinansering

Lön

62 000 kr

 

Summa privat medfinansering

124 360 kr

Total medfinansering

200 000 kr

50 %

Summa EU-medel

200 000 kr

50 %

Total finansiering

400 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201497

Projektägare

CirEko AB (svb)

Projektledare

Ann-Sofie Granzell
CirEko AB (svb)
070-580 80 35

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden