Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Förstudie Internationalisering och tillväxt bland företag med produkter och tjänster som bidrar till koldioxidsnål ekonomi

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 15 augusti 2016 – 31 maj 2017

Behovet av förnybar energi, energieffektiviserande system och innovationer/produkter finns i hela världen och är en viktig del i en koldioxidsnål ekonomi. Hållbara systemlösningar kräver ofta även fungerande IKT (informations- och kommunikationsteknologi) funktioner. Tillgång till förnybara energikällor och energieffektiva lösningar är också avgörande för att lyfta människor ur fattigdom utan ökad negativ miljöpåverkan och ökade koldioxidutsläpp. För att lösa problemen krävs utbyte av erfarenhet och expertis.

Utvecklingsländer Miljöomställning Tillväxt Koldioxidsnål ekonomi

Tillväxt för företag som bidrar till miljöomställning i utvecklingsländer.

I Sverige finns redan företag som arbetar med produkter och tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. Dessa företag är i viss uträckning organiserade utifrån olika noder och föreningar, men arbetar ofta i stuprör och inte med helhetslösningar. För att lyckas i arbetet med att skapa tillväxt samtidigt som det gynnar hållbar utveckling behövs ett bredare tankesätt. Detta vill förstudien Internationalisering och tillväxt bland företag med produkter och tjänster som bidrar till koldioxidsnål ekonomi bidra till. Genom att sammanföra svenska företag med områden såsom energieffektivisering, förnybar energi och IKT stärks hela branschen för en koldioxidsnål ekonomi. För att stärka branschen krävs, i sin tur, nya marknader och marknaderna behöver samtidigt nya hållbara lösningar.

Förstudien Internationalisering och tillväxt bland företag med produkter och tjänster som bidrar till koldioxidsnål ekonomi syftar till att kartlägga hinder och möjligheter som företag står inför när de vill växa och utöka sin internationella marknad men även för att etablera samarbeten som är regionsöverskridande. Förstudien kommer att svara på frågor som är relevanta för att samverkan och satsningar ska leda till verkliga effekter både för tillväxt och för miljö. Det kan vara frågor kring korruption, lagar och regler i länder men även hinder och möjligheter för betalkapacitet. Det kan också vara frågor kring hur man samverkar bäst över företagsgränser för att stötta varandra och växa tillsammans. Förstudien ska också identifiera de pilotländer som har bäst förutsättningar för de nya marknader som identifierats.

Målet med ett framtida genomförandeprojekt är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att stärka branschen inom ”grön ekonomi” (produkter och tjänster inom energieffektivisering, förnybar energi samt IKT-systemlösningar). Syftet är även att skapa internationella affärsmodeller, nya affärskontakter och affärer.

Målgrupper för genomförandeprojektet är främst företag, organisationer och universitet som arbetar med utbildning, produkter och tjänster inom energieffektivisering, förnybara energilösningar, IKT och hållbar utveckling. Även organisationer, företag och universitet i utvecklingsländer med nya marknader är målgrupper.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Värmland

100 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

100 000 kr

Privat medfinansering

LW Learningwell West AB

20 000 kr

 

Privat medfinansering

Life Foundation

20 000 kr

 

Privat medfinansering

PER EIRITZ AB

20 000 kr

 

Privat medfinansering

Perfekta AB

20 000 kr

 

Privat medfinansering

SC Burman AB

20 000 kr

 

Summa privat medfinansering

100 000 kr

Total medfinansering

200 000 kr

50,03 %

Summa EU-medel

199 766 kr

49,97 %

Total finansiering

399 766 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201071

Projektägare

Stift Life International Foundation For Eco

Projektledare

Jennie Jonsson
Stift Life International Foundation For Eco
0705 85 80 57

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden