Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Förstudie BioFuelS

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 21 mars 2016 – 28 februari 2017

Satsningen BioFuelS adresserar både skogsbranschen i Värmland och miljömässiga utmaningar inom transportområdet. Biomaterial för användning i energi- och transportsektorn för att ersätta fossila bränslen är viktiga steg för att minska klimatpåverkan som härrör från ökade C02-utsläpp till atmosfären. Ökad användning av biobränslen är ett av målen i EU:s klimat- och energipolitik 2020.

En förstudie behövs för att vidareutveckla samarbetsformerna i det befintliga intressentnätverk som har uppstått kring Karlstad Airport och dess ambition att öka användningen av flygbiobränsle. Förstudien behövs också för att inventera, utreda och göra en sammanställning över tillgängliga tekniker och processer för framställning av biodrivmedel från skogsbaserade råvaror till flyg- och vägtransporter.

Förstudien skall utforma och rikta kommunikations- och informationsinsatser till potentiella intressenter. Förstudien skall profilera Värmland som kompetensplattform för biobränsle till flyg, i syfte att främja etableringar och investeringar. Under förstudien kommer även ett underlag för lämplig sammansättning av projektgrupp arbetas fram, liksom en projektplan för ett fördjupat utvecklingsprojekt för en fullskalig biodrivmedelsatsning i Värmland.

Förstudien är en start för ett genomförandeprojekt som syftar till att lägga grunden till en storskalig satsning på produktion av biodrivmedel i Värmland och profilera Värmland som en kompetensplattform för förnybara bränslen inom flyg- och vägtransporter och affärsdriven klimat- och miljöutveckling. Förstudien är en kartläggning och genomförandeprojektet är en fördjupning, som ska genomföra ett antal case studies, scenariobeskrivningar, känslighets- och konsekvensanalyser av identifierade alternativ.

Primär målgrupp för förstudien är intressenter för en etablering av biodrivmedelsproduktion i Värmland. Sekundär målgrupp är intresseorganisationer inom skog, transporter, processindustri, bioekonomi med flera, samt regionala och nationella offentliga finansiärer och policy makers.

Resultatet av förstudien är ett formellt beslutsunderlag och en projektplan inför fortsatt satsning i genomförandeprojektet. Beslutsunderlaget skall redogöra för affärsmässiga och tekniska förutsättningar, lämpliga processtekniker kopplat till regionens förutsättningar och råvarutillgångar. Förstudien skall ha samlat intressenter, kartlagt värdekedjan (local supply chain) samt identifierat vilka funktioner som saknas i en sådan värdekedja (missing links) och därmed skapat ett underlag för eventuella etableringsprocesser.

Skog Biogas Värmland

BioFuelS förädlar Värmländsk skog till drivmedel. Foto: Jacque de Villiers/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Värmland

300 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

300 000 kr

Privat medfinansering

Paper Province Ek förening

100 000 kr

 

Summa privat medfinansering

100 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

64,52 %

Summa EU-medel

219 936 kr

35,48 %

Total finansiering

619 936 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201051

Projektägare

The Paper Province Ekonomisk Fören

Projektledare

Marcus Elmer
The Paper Province Ekonomisk Fören
0730 66 28 33

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden