Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Cleantech Värmland, "Internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar"

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 2 januari 2018 – 30 april 2021

2017 genomförde stiftelsen LIFE Foundation en förstudie för att se över möjligheterna för små och medelstora företag att utveckla kommersiella möjligheter globalt inom energi och energiteknik. Syftet var då att undersöka möjligheterna till ett fullskaligt projekt, vilket ska fungera som ett tvärgående, affärsskapande temanätverk för koldioxidsnåla systemlösningar.

Nu tas idén vidare via projektet Internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar. Något som går i linje med Region Värmlands klusterstrategi.

Bakgrund

I Värmland bedrivs framstående forskning inom förnybar energi och energiteknik och det finns även ett antal företag i varierande storlek som ligger i framkant gällande tekniska lösningar inom området. Trots detta är det få som är inriktade på koldioxidsnåla systemlösningar. Det är också få som kan omsättas på en större marknad. Detta får till följd att företagen inte kan tillgodogöra sig globala kommersiella möjligheter inom förnybar energi och energiteknik.

Satsningen på internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar har fått ett starkt stöd av näringslivet, vilket antas bero på det tydliga affärsfokus på utvecklingsmarknader som projektet har.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att stödja företagens övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet vill bidra till att hållbarhet och internationalisering kan bli en tillväxtmotor i Värmland.

Ett annat syfte är att öka företagens förmåga att få fram fler kommersiella, koldioxidsnåla systemlösningar för en internationell marknad.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är värmländska företag med verksamhet inom förnybar energi och energiteknik. Projektet gör en vid och inkluderande tillämpning av begreppet förnybar energi så att företag inom flera sektorer kan delta.

Förväntat resultat

Projektet förväntas resultera i ett antal framgångsrika exempel på nya, innovativa kommersiella koldioxidsnåla systemlösningar för tillväxtmarknader i utvecklingsländer. Projektet ska även etablera tvärgående temanätverk för koldioxidsnåla systemlösningar mellan de värmländska klustren.

På längre sikt förväntas projektet ha lett till etablerade processer som kan fortgå efter projektettidens slut. En ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag med verksamhet inom energi och energiteknik, liksom företag med lösningar inom cirkulär ekonomi och energieffektiva lösningar i andra sektorer är även det ett förväntat resultat på lång sikt.

 

För mer information om Internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Arvika kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlstads kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Värmland

3 000 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Säffle kommun

30 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 255 000 kr

Privat medfinansering

Blue Future Sweden AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Cellcomb

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Choice Hotels Plaza

165 000 kr

 

Privat medfinansering

Compare

60 000 kr

 

Privat medfinansering

EcoMovement

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Ecostrate

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Glava Energy Center

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Joto Solutions AB

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Life Foundation

150 000 kr

 

Privat medfinansering

Lumine LED

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Monsson

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Mundati

20 000 kr

 

Privat medfinansering

Off2off

20 000 kr

 

Privat medfinansering

Paper Province

150 000 kr

 

Privat medfinansering

PER EIRITZ AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Perferkta Industrier

60 000 kr

 

Privat medfinansering

RISE

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Rainpower Kristinehamn

10 000 kr

 

Privat medfinansering

Sparbanksstiftelsen Alfa

40 000 kr

 

Privat medfinansering

ToolBoB AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Visit Värmland

30 000 kr

 

Privat medfinansering

BVT Sweden AB

10 000 kr

 

Privat medfinansering

Eden Aquatech

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Högdata

30 000 kr

 

Privat medfinansering

Nolby Ekostrategi

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Sunfuria AB (f d Joto Soulutions AB)

20 000 kr

 

Summa privat medfinansering

1 505 000 kr

Total medfinansering

4 760 000 kr

50,38 %

Summa EU-medel

4 688 277 kr

49,62 %

Total finansiering

9 448 277 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201446

Projektägare

Stift Life International Foundation For Eco

Projektledare

Patricia Edvardsson
Stift Life International Foundation For Eco
0703-10 06 05

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden