Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Cirkulära Västmanland 1.0

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2019 – 30 april 2022

Projektet Cirkulära Västmanland 1.0 har som målsättning att cirkulär ekonomi ska vara en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna i Västmanland. Därför satsar man nu på att öka kunskapen och utvecklingssupporten i regionen för att möta det ökade intresset bland företagen.

Bakgrund

Cirkulära Västmanland 1.0 vill skifta från linjär- till cirkulär ekonomi som en del i att klara klimatutmaningarna. I en cirkulär ekonomi används resurserna om och om igen, vilket gör att avfallet minskar. Rent affärsmässigt är detta inte bara ett sätt att minska klimatpåverkan, det är oftast även lönsamt. I och med att våra naturresurser blir allt färre så kommer det i längden att bli dyrare att vara linjär.

Små och medelstora företag är en viktig målgrupp för att gå mot en mer cirkulär ekonomi i länet. Därför gör Cirkulära Västmanland 1.0 en satsning för att stimulera och motivera till övergången. Detta sker i samarbete med företagsfrämjande aktörer och branschorganisationer.

Syfte

Projektets syfte är att företag i Västmanland börjar ställa om till en cirkulär ekonomi. Det i sin tur ska leda till en ökad konkurrenskraft ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Projektmålen fördelas på företag och främjare:

Företag:

  • 40 företag ska ha deltagit på direkta aktiviteter.
  • 30 företag har lyfts fram som förebilder inom cirkulär ekonomi.

Främjare:

  • 30 främjarpersoner ska ha god kunskap i området cirkulär ekonomi.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är deltagande små och medelstora företag som redan arbetar hållbart men är redo att ta nästa steg. Samt de som behöver utvecklas mer inom klimat, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Till sekundära målgrupper räknas företagsfrämjande aktörer, företagarorganisationer och andra projekt i regionen.

Förväntat resultat

Vid projektets slut förväntas följande resultat:

  • Ökad kännedom och användning av cirkulär ekonomi bland små och medelstora företag och organisationer.
  • Ökad resurseffektivitet.
  • Minskat klimatavtryck med minskad koldioxidanvändning.
  • Västmanland är satt på den cirkulära kartan.
  • De kvantifierade målen har uppfyllts.
  • Förutsättningar finns för att efter projekttiden formera ett kunskapscentrum för cirkulär ekonomi i regionen.

För mer information om Cirkulära Västmanland 1.0, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Privat medfinansering

CirEko

1 536 739 kr

 

Summa privat medfinansering

1 536 739 kr

Total medfinansering

1 536 739 kr

50 %

Summa EU-medel

1 536 738 kr

50 %

Total finansiering

3 073 477 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201917

Projektägare

CirEko AB (svb)

Projektledare

Ann-Sofie Granzell
CirEko AB (svb)
070-580 80 35

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden