Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Cirkular Hub

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 30 april 2022

Cirkular Hub är en fysisk miljö och resurs för små och medelstora företag som vill ställa om till cirkulär ekonomi, möta nya kundbehov och nå ökad hållbarhet. I miljön erbjuder Cirkular Hub idéutbyten, workshops och tester av framtidens affärsmodeller.

Västsverige ligger i framkant när det handlar om innovativa, hållbara och cirkulära projekt och processer inom textilier, mode, inredning och möbler. Genom sin hållbarhetsmognad och sin kunskapsbas har företagen i regionen en väsentlig betydelse. För att utnyttja denna kunskapsbas på ett bra sätt vill projektet Cirkular Hub skapa en särskild plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer.

Bakgrund

Plattformen är tänkt att fungera som en katalysator för utveckling av verksamhet inom textil, mode, inredning och möbler i Västsverige i en cirkulär ekonomi. Det ska ske genom en så kallad DO-Tank som förfogar över kärnkompetenserna inom Högskolan i Borås, Science Park Borås, Högskolan i Skövde/IDC West Sweden och Gothia Science Park samt andra relevanta partners.

Ett flertal projekt inom ämnesområdet i regionen pågår, men den forskning, design, produktutveckling och hållbarhetsarbete som genomförs är inte alltid samlad och kunskap om cirkulär ekonomi saknas. Många små och medelstora företag saknar också kunskap om effektiva cirkulära processer. Här skulle en samlad drivkraft med ömsesidiga, kollektiva och samordnade åtgärder kunna lyfta tillväxten och kunskapen om cirkulär ekonomi i Västsverige.

Syfte

Ett syfte med projektet är att sätta Västsverige på kartan som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi och minimering av miljöpåverkan avseende textil, mode, inredning och möbler.

Målgrupp

Projektets primära målgrupper innefattar befintliga små- och medelstora företag och institutionella aktörer i Västsverige inom textil, mode, inredning och möbler, samt möjliga blivande aktörer, såsom innovatörer och start-ups.

En annan mycket viktig målgrupp är den offentliga sektorn då den använder stora mängder av textil- och möbelsektorns material och produkter. Även samhället i stort är en målgrupp, då konsumenter och deras attityder spelar en viktig roll i förverkligandet av en cirkulär ekonomi.

Förväntat resultat

  • Efter avslutat projekt är en förhoppning att Västsverige är känt som den ledande arenan för hållbarhet och cirkularitet inom textil, mode, inredning och möbler.
  • Förhoppningen är också att resultatet kommer att skapa intresse för Västsverige inom EU och internationellt, därigenom kommer nya projekt genereras och vidare tillväxt kommer åstadkommas.
  • En DO-Tank kommer att vara i drift och verksam med personal på plats.
  • Företag, innovatörer och andra aktörer kan delta och påbörja satsningar för att förbättra produktiviteten, vidareutveckla sin hållbarhetsprofil och uppnå ytterligare tillväxt.


För mer information om Cirkular Hub, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Borås kommun

4 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Högskolan i Borås

5 789 050 kr

 

Offentlig medfinansering

Kommunalförbundet Sjuhärad

6 000 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kommunalförbundet Skaraborg

1 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Västra Götalandsregionen

6 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

23 789 050 kr

Privat medfinansering

Marketplace Borås

595 650 kr

 

Privat medfinansering

TEKO

150 000 kr

 

Privat medfinansering

Stiftelsen Drivhuset

150 000 kr

 

Summa privat medfinansering

895 650 kr

Total medfinansering

24 684 700 kr

60,45 %

Summa EU-medel

16 147 797 kr

39,55 %

Total finansiering

40 832 497 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201546

Projektägare

Högskolan i Borås

Projektledare

Erik Valvring
Högskolan i Borås


Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden