Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

BAS - Bygga attraktiva samhällen för företag

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 oktober 2019 – 30 september 2022

I Halland har tre barriärer för fortsatt tillväxt identifierats; infrastruktur, boende och välutbildad arbetskraft. En naturlig samlingspunkt för samarbeten inom smarta städer och samhällen saknas. Det vill projektet BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag bidra med genom en ny samverkansarena.

Bakgrund

Varbergs kommun har genom förstudier tagit fram två insikter som ska ingå i BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag. Den första insikten är att i och med den utvidgade arbetsmarknadsregionen behövs en samordning och en samverkan mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer. Det saknas mötesplatser för den här typen av samverkan. Den andra insikten är att det saknas kunskap om hur omställningen till ett mer hållbart Halland skulle gå till. Därför behöver kunskapen om cirkulär ekonomi höjas. Genom en ny samverkansarena ska BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag arbeta vidare med dessa insikter.

Mål

Projektets övergripande mål är att formera en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland som bidrar till att öka attraktionen för näringslivet. Projektmålet är att påbörja omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling.

Målgrupp

Den primära målgruppen är små och medelstora företag som arbetar med stadsbyggnation i Varberg. Sekundära målgrupper är aktörer och intressenter inom akademin, offentliga aktörer och andra som arbetar med företagens utveckling.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas följande vara uppfyllt:

 • Minskade koldioxidutsläpp från små och medelstora företag i stadsbyggandet.
 • Plan för en hållbar mobilitet som underlättar för näringslivets transporter och tillgänglighet.
 • Ökad kunskap och cirkulär omställning bland små och medelstora företag, samt medverkande aktörer.
 • Goda exempel på cirkulär omställning bland små och medelstora företag.
 • Små och medelstora företag har bildat kluster för att skapa konkurrensfördelar i Halland.
 • Aktiviteterna i samhällsbyggandet är hållbara och samarbetar med små och medelstora företag.
 • Forskning tillämpas och sprids i hela länet och till företagen.

På längre sikt förväntas följande effekter:

 • en skalbar logistikmodell för stora samhällsutvecklingsprojekt
 • en framtida stad med mindre utsläpp
 • cirkularitet som en självklar del i företagsutvecklingen
 • efterfrågad samhällsutveckling i samverkan med omgivande näringsliv för människor och företag
 • ökad kunskap i länet om hur smarta samhällen skapas
 • nya relationer och samarbeten mellan kommuner i länet
 • högskolan får en naturlig testbädd och samverkansparter i norra Halland.

För mer information om BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan i Halmstad

122 100 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Halland 2321000115

1 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Varbergs kommun

1 255 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 877 100 kr

Privat medfinansering

Energi och MiljöCentrum

490 000 kr

 

Summa privat medfinansering

490 000 kr

Total medfinansering

3 367 100 kr

100 %

Total finansiering

3 367 100 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202614

Projektägare

Varbergs kommun

Projektledare

Louise Wallmander
Varbergs kommun
070-285 50 76

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden