Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Arena för Grön Tillväxt

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 april 2015 – 30 juni 2018

Halland stärker regional tillväxt med bioekonomi som verktyg

Projektet Arena för Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar i Halland som stöttar och hjälper företag att genomföra nya spännande och nytänkande idéer inom grön innovation. Klustret medför ett stort nätverk av kompetens, nya nischmarknader, testmiljöer, rätt kompetens och forskning.

Livsmedele Grön tillväxt

Arena för Grön tillväxt applicerar bioekonomi i sjukhusmiljöer.

Halland har stora tillgångar på skog, jord och vatten, vilket har bidragit till viktiga värden i samhället såsom jordbruk och industrier. Men idag står dessa branscher inför flera utmaningar såsom omställning och anpassning till hårdare konkurrens och klimathot. Sker ingen omställning riskerar utvecklingen slå hårt mot den regionala tillväxten.

 

Bioinnovationer

Skog, jord och vatten är biologiska råvaror och ekosystemtjänster som har en mängd olika egenskaper, utöver det många känner till. Med ett innovativt tänkande kan små och medelstora företag hjälpa skogsindustri- och jordbruk att utveckla nya efterfrågade- och miljövänliga- produkter och tjänster som ökar förädlingsvärdet samtidigt som det skapar incitament för regional tillväxt. Bioinnovationer innefattar allt från kläder till energi och bioplast. Arena för Grön Tillväxt:s ambition är att stötta företagen bakom innovationerna genom hela utvecklingsprocessen. Arena för Grön Tillväxt har delat in bioinnovationerna i fyra teman: bioenergi, livsmedel och skog/träråvara.

 

Materialet DuraPulp substitut för plast inom sjukvården

DuraPulp är ett komposterbart biomaterial tillverkat av Södra. Materialet är töjbart, baserat på majsstärkelse och kan användas som substitut för plastförpackningar. ”En prototyp är dock långt ifrån en kommersialiserad produkt”, berättar projektledare Birger Löfgren, och just detta är projektets nyckelfråga. Genom att först fokusera på behovet av plast inom offentlig sektor identifierade Arena för Grön Tillväxt tillsammans med halländska bolaget SWT Development sjukhusmiljöer som den primära testmiljön för materialet DuraPulp.

 

Introduktion på nischmarknad nyckel till kommersialisering och regional tillväxt

Vintern 2016 hölls tre workshops på olika sjukhus i Västsverige i syfte att undersöka applikationsmöjligheterna för DuraPulp och validera dessa med sjukhuspersonalen. Det ger projektgruppen mer kött på benen när sedan resultatet ska användas i utvecklingen av mer behovsanpassade prototyper för kunden.

 

Global efterfrågan på hållbara förpackningar

Den globala förpackningsmarknaden uppskattas till 450 miljarder Euro där plast står för 40 procent av marknaden. Mot denna bakgrund har projektet en mycket intressant profil med målsättning att ta fram affärsmodeller för det förnybara materialet och identifiera det verkliga behovet i sjukhusmiljö. Efter projektet är målsättningen att investera i industriell produktion för att möta internationella marknader.

Utöver arbetet med förnybara former i hälso- och sjukvården arbetar Arena för Grön Tillväxt med kunskapsträffar för att locka entreprenörer till området samt urskilja befintliga innovationer inom bioekonomi.

Läs mer om nytänkande idéer inom bioekonomi på Arena för Grön Tillväxt:s webbplats

Arena för Grön Tillväxt i intervju med Maria Wetterstrand om Hållbart ledarskap

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan i Halmstad

330 412 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Hallands län

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Halland

8 444 492 kr

 

Offentlig medfinansering

Varbergs kommun

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Halland 2321000115

8 444 492 kr

 

Summa offentlig medfinansering

17 308 996 kr

Privat medfinansering

Energi- och Miljöcentrum

236 009 kr

 

Privat medfinansering

Hushållningssällskapet i Halland

265 510 kr

 

Privat medfinansering

Signerat Halland

49 500 kr

 

Privat medfinansering

Stora Enso

49 500 kr

 

Summa privat medfinansering

600 519 kr

Total medfinansering

17 909 515 kr

75,90 %

Summa EU-medel

5 685 562 kr

24,10 %

Total finansiering

23 595 077 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200339

Projektägare

Hallands Läns Landsting

Projektledare

Magnus Falk
Hallands Läns Landsting
0734 04 44 70

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden