Tillväxtverket

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Här hittar du projekt som syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnåla metoder, produkter och tjänster, klustersamarbeten och samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor. Exempel på insatser kan vara att främja etablering av nya företag inom området koldioxidsnål teknik. Nya projekt publiceras löpande


Pågående projekt

 • Cirkular Hub

  Cirkular Hub är en fysisk miljö och resurs för små och medelstora företag som vill ställa om till cirkulär ekonomi, möta nya kundbehov och nå ökad …

 • Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

  För att skala upp och kommersialisera idéer där lignin ingår som en komponent, erbjuder LignoCity en snabb väg från idé till kommersialisering. Delvis …

 • Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller       

  I projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller utforskar Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, RISE och Triple Steelixhur cirkulära …

 • Cirkulära Västmanland 1.0

  Projektet Cirkulära Västmanland 1.0 har som målsättning att cirkulär ekonomi ska vara en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna i Västmanland. Därför …

 • Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete

  Länsstyrelsen i Östergötlands län driver projektet Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete. Målsättningen är att strategin ska …

 • BAS - Bygga attraktiva samhällen för företag

  I Halland har tre barriärer för fortsatt tillväxt identifierats; infrastruktur, boende och välutbildad arbetskraft. En naturlig samlingspunkt för …

Avslutade projekt

 • Arena för Grön Tillväxt

  Projektet Arena för Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar i Halland som stöttar och hjälper företag att genomföra nya spännande …

 • Utveckling av Regionala affärspotentialer med impinging Jet som bas

  Den svenska stålindustrin är bland de ledande i världen vad avser kvalificerade specialstål. Men industrin i Bergslagen hotas av tillverkare i …

 • Metoder för innovativ löpande utvärdering av insatser för energieffektivisering

  Hur utvecklar de företag, som deltar i Energimyndighetens insatser för energieffektivisering, sin kunskap och sin förmåga att energieffektivisera? …

 • Innovation Vattenkraft 2.0 - Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige

  I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att utvinna koldioxidfri energi från småskalig vattenkraft. Målet för Innovation vattenkraft 2.0 …

 • DRIV i Blekinge

  Smarta fastigheter, effektiva VA-pumpsystem och en energiturné för att fånga upp landsbygdens önskemål är några viktiga satsningar inom projektet DRIV …

 • Energikompetenscentrum - Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad

  Energiteknik är ett av Högskolan Dalarnas starkaste forskningsområden. På Energikompetenscentrum ska regionens små och medelstora företag inom …

 • Match

  Med Match vill Västsvenska Kemi- och Materialklustret få fart på den industriella omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Biobaserade …

 • ReKo - Resor mot ett Koldioxidsnålt samhälle

  Med hjälp av tillämpad tjänsteforskning ska projektet ReKo utveckla innovationsgraden hos små och medelstora företag i Värmland. En av projektets …

 • VIRUS - Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik

  Den 22 juni 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik på E16 utanför Sandviken. Intresset för det unika projektet är stort både …

 • Förstudie BioFuelS

  Satsningen BioFuelS adresserar både skogsbranschen i Värmland och miljömässiga utmaningar inom transporter. Biomaterial för användning i energi- och …

 • Wargön Innovation - etableringsfas

  Global omställning till hållbar bioekonomi kräver bland annat att nya koldioxidsnåla, hållbara material kommer ut på marknaden. Men det finns …

 • Förstudie Internationalisering och tillväxt bland företag med produkter och tjänster som bidrar till koldioxidsnål ekonomi

  Behovet av förnybar energi, energieffektiviserande system och innovationer/produkter finns i hela världen och är en viktig del i en koldioxidsnål …

 • Stadslandet Göteborg

  Stadslandet Göteborg ska utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Göteborgs Stad och på så sätt skapa förutsättningar för grön innovation och grön …

 • Utveckling och demonstration av biobaserade material för att minska utsläpp av växthusgaser i sjukvården

 • UltiMAT - Resilient Livsmedelsförsörjnig

 • Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet

  Projektet Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet vill minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter genom att ställa …

 • Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller.

  I Bergslagen är framställning av stål och andra metaller en viktig del av näringslivet. Ett arbete med förbättrad kylteknik i tillverkningsprocessen …

 • Förstudie koldioxidsnål ekonomi utifrån cirkulär ekonomi i SME

  Linjär ekonomi, det vill säga producera, förbruka och kasta, är idag den rådande normen i näringslivet. För att möta den ökade förbrukningen av …

 • Cleantech Värmland, "Internationalisering av koldioxidsnåla systemlösningar"

  Det övergripande syftet med projektet är att stödja företagens övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet vill bidra till att hållbarhet och …

 • Trähusambassadörer

  Projektet Trähusambassadörer genomförs för att stärka kapaciteten för trähusbyggande inom halländska bolag i byggsektorns hela värdekedja. …