Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 oktober 2018 – 31 december 2020

Rennäringen står för en stor andel av de fossilbränsleutsläpp som sker på och kring högfjället. Dels via de fordon som används på mark, så som motorcyklar och snöskotrar, samt helikoptrar som används för att lokalisera och driva renarna i rätt riktning.

Bakgrund

Projektet Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten vill, som namnet antyder, hitta lösningar på den miljöpåverkan som sker genom ny teknik.

Det har gjorts försök att lokalisera renar med hjälp av drönare, men traditionell kamerateknik räcker inte riktigt till. Men i och med att infraröd teknik nu blir allt mer lättillgänglig och lättviktig finns potential i ett ändrat arbetssätt som kan minska användandet av fossila bränslen. Tidigare har renskötarna tvingats åka långa omvägar för att kunna ta sig upp och ner från fjället där de betraktar renarna. Användning av drönare med infraröd teknik för att kunna lokalisera renarna, bedöms kunna spara timmar med motorcykel varje dag och därmed minska klimatpåverkan.

Mål

  • Minskat användande av fossila bränslen under 2020 jämfört med år 2019.
    • Drivmedelsmätningen genomförs under vintern genom en jämförelsegrupp bestående av icke IR-teknikanvändande företag. Mätningen består därmed av en IR-användande grupp genom projektets resurser och en kontrollgrupp som inte nyttjar tekniken.
  • En handhavandeanvisningsmodul för energieffektivisering inom rennäringen.
  • Förbättra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Målgrupp

Primära målgrupper är rennäringsföretag i samebyarna. Sekundära målgrupper är företagare i närliggande branscher med frigående betesdjur.

Förväntat resultat

Efter projektets avslut förväntas de nya arbetssätten visa på en möjlighet till minskad användning av fossila bränslen inom renskötseln, samt en ökad lönsamhet för företagen. Genom en ökad lönsamhet och utvecklandet av nya tjänster kan arbetstillfällen skapas som gynnar invånarna i regionen.

På längre sikt förväntas de nya arbetssätten även leda till effektivisering hos företagen. Om antalet körda kilometer minskar så möjliggörs användandet av alternativa förnybara drivmedel.

För mer information om Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Jämtlands län

950 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

950 000 kr

Privat medfinansering

Digidest AB

40 000 kr

 

Privat medfinansering

Torsta AB

100 000 kr

 

Summa privat medfinansering

140 000 kr

Total medfinansering

1 090 000 kr

50,01 %

Summa EU-medel

1 089 500 kr

49,99 %

Total finansiering

2 179 500 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201879

Projektägare

Torsta AB

Projektledare

Karl Komstedt
Torsta AB
0640-188 27

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden