Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

SolReg Halland

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 januari 2017 – 30 april 2020

Projektet SolReg Halland ska främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att på ett samlat sätt nyttja och exploatera den teknik och kunskap som finns tillgänglig inom solenergibranschen både i Sverige och internationellt.

Halland solenergi

Nya och lönsamma affärdmodeller inom solenergi. Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

Bakgrund - nya affärsmodeller för solenergi

Idag finns teknik och kunskap för en snabb utbyggnad av solenergisystem i samhället. Trots detta sker utbyggnaden långsamt och solenergin står fortfarande för försumbara 0,1 procent av den svenska elkonsumtionen. Två flaskhalsar som bromsar utvecklingen inom solenergibranschen har identifierats av projektets samverkansparter: Alexandersoninstitutet (AI) och Energi- och miljöcentrum (EMC) tillsammans med näringslivet i Halland. Den första flaskhalsen är att solenergibranschen är i behov av nya affärs- och finansieringsmodeller för att nå ut till nya kunder och målgrupper. Den andra flaskhalsen är att det är för låg nivå på beställarkompetens och kunskap om solenergi bland potentiella kunder, samarbetspartner och nya målgrupper.

SolReg Halland ska tackla dessa två utmaningar under projektperioden i samverkan med AI och EMC genom åtgärder som stärker solenergimarknaden utifrån ett ”market push” och ”market pull” perspektiv.


Vad ska projektet göra?

Projektet är designat så att det skall stärka solenergimarknaden både från ett leverantörs- och beställarperspektiv. Detta ska ske genom utvecklingsinsatser i form av analyser, nätverksaktiviteter, kunskapsaktiviteter samt program/workshops för konceptutveckling inom affärsutveckling och ökad beställarkompetens. Bland annat ska analyser av nuläge, målgrupper, användarbehov, affärsmodeller och acceptansundersökning genomföras.

 

Projektets mål är att:

  • utveckla och testa nya skalbara affärsmodeller för solenergi i en samhällsbyggnadskontext
  • stärka beställarkompetensen för solenergi både inom offentlig och privat sektor
  • etablera samverkansforum för solenergi i Halland, en gemensam plattform för affärsutveckling och marknadsutveckling inom solenergi
  • skapa nya samarbeten mellan aktörer i olika branscher som syftar till att hitta nya tillämpningar av solenergi och stärka solenergins marknadsposition

I Sverige pågår parallellt flera initiativ som arbetar med att stärka solenergins roll. SolReg Halland har identifierat tre av dessa initiativ som projektet ska hämta och dela kunskap med under projektperioden. Initiativen är Hållbar Utveckling Väst, regionalfondsprojektet Framtidens solel i Östra Mellansverige och Solar Region Skåne.

 

Målgrupper

Projektets målgrupper är det regionala näringslivet med fokus på företag som på olika sätt har koppling till solenergibranschen och potentiella beställare av solenergisystem, både inom offentlig sektor och privat sektor.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Halland

981 381 kr

 

Offentlig medfinansering

Varbergs kommun

624 443 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Halland 2321000115

981 381 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 587 205 kr

Privat medfinansering

Energi- och Miljöcentrum

356 940 kr

 

Summa privat medfinansering

356 940 kr

Total medfinansering

2 944 145 kr

69,23 %

Summa EU-medel

1 308 509 kr

30,77 %

Total finansiering

4 252 654 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201172

Projektägare

Varbergs kommun

Projektledare

Tony Christensen
Varbergs kommun
0708 90 64 17

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden