Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Sol i Syd

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 januari 2016 – 30 april 2019

Projektet Sol i Syd förenar kunskapsfrämjande aktiviteter med kartläggning av aktörer för att tillgängliggöra solenergi i Skåne och Blekinge.

Solceller Förnybar energi Skåne

Projektet Sol i Syd ska tillgängliggöra solenergi i Skåne och Blekinge.

Bakgrund - kunskap i hela ledet krävs för att växla upp investeringstakten

I Skåne och Blekinge har över 50 procent av kommunerna infört riktlinjer, policys eller regler för bygglov kring solenergi. En majoritet av kommunerna erbjuder även någon form av lättnad eller undantag där aktörer kan vara bygglovsbefriade vid uppförandet av en solcellsanläggning i en till tvåfamiljshus, givet en viss omfattning av takytan, samt att det följer taklutningen. Projektet Sol i Syd har gjort kartläggningen av kommunerna för att uppmärksamma, vägleda och få andra intresserade kommuner att jobba mer med solcellsfrågorna i bygglovshanteringen. Byggloven kan innebära lättnader som främjar utvecklingen men också ställa krav på solcellsanläggningarna.

Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige har under senare åren ökat kraftigt, men solel står fortfarande bara för en marginell del av den totala energiproduktionen. ”Fördjupad kunskap om tekniken och kompetensförhöjning hos beställare och solcellsbranschen är en viktig del i arbetet med att främja investeringarna i förnybar elproduktion i form av solcellsanläggningar”, säger Marcus Larsson projektledare för Sol i Syd.

”Utmaningen är oftast inte en fråga om teknik, utan att lyckas sprida kunskaperna kring solceller, samt att det sker en samverkan mellan de olika nyckelaktörerna såsom beställare (fastighetsbolag, industrier och kommuner), arkitekter, leverantörer, kataloghustillverkare, men även räddningstjänst” fortsätter Marcus.

Projektet syftar bland annat till att verka för samverkan mellan dessa aktörer och utföra olika kompetenshöjande insatser i form av olika generella och nischade utbildningar. Detta för att främja solcellsutvecklingen genom att fylla ut kunskapsglapp, men även att tillföra kompetenser i kedjan kring solceller såsom exempelvis arkitektur, samt risk- och säkerhetsfrågor vid brand.

 

Integrera solceller i nya byggnader och hus

Marcus lyfter kataloghustillverkare som ett exempel på verksamhet för främjande av solceller. Här bör arkitektur, design och integration samarbeta för att erbjuda husmarknaden valbara solcellslösningar på taket. Projektet Sol i Syd stöttar utvecklingen genom att ta fram designlösningar för bygg- och fastighetsbransch, hallbyggnader och industrier.

Idag säljs det få solcellshus, men kataloghus med solceller kan komma att utgöra en betydande del av den framtida solcellsproduktionen om de dessutom kombineras med elbil och/eller batteripaket i hemmet för korttidslagring av elen.

Att vara självförsörjande på el samt påverka kostnaderna för el kan då bli en realitet. Projektets olika utbildningar och workshops syftar på detta sätt till att höja kunskapsnivån och tillföra ett kunnande i kedjan som medför ett främjande av investeringar i goda solcellsinstallationer som skapar goodwill.

 

Vad ska projektet göra?

Genom kunskapsstöd till branschens nyckelaktörer vill Sol i Syd stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge. I projektet kommer utbildningar genomföras för företag som vill investera i solcellsanläggningar. Detta för att stärka företagens kompetens som beställare och i möten med nätbolag, för att skapa en samsyn bland nätföretagen, belysa kritiska frågor i elnäten samt undersöka beredskapen för att kunna ansluta större mängder solcellsanläggningar.

 

Kartläggning av branschens aktörer

Kartläggningen av bygglovsregler ger stöd till kommuner i form av benchmarking och kunskapsutbyte mellan kommunerna i arbetet med riktlinjerna för bygglov. Detta kombinerat med den statistik som projektet tar fram som visar på installerad solcellseffekt per kommun, skapar möjligheter att följa utvecklingen kommun för kommun, vilket också kan ha en främjande effekt, menar Marcus. Projektet arbetar också med att ta fram regionala mål för solenergi i Skåne och Blekinge

”Den årliga tillväxttakten i solcellsbranschen är stor men från en mycket låg nivå” förklarar Marcus och fortsätter: ”Det finns förutsättningar för en fortsatt god utveckling trots låga elpriser som innebär att solceller kan komma att utgöra någonstans i intervallet 5-15 procent av energianvändningen på sikt, då den tekniska potentialen är stor.”

För att detta ska kunna bli verklighet, måste alla aktörer och delar i kedjan vara med och samarbeta. ”Solenergi måste vara lättillgänglig, vilket är möjligt först när kunskapen är integrerad” säger Marcus och avslutar: ”först då kan solenergin utgöra ett viktigt bidrag till den förnybara elproduktionen tillsammans med vind- och vattenkraft.”

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Blekinge län

178 468 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

200 962 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

667 980 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

1 200 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 247 410 kr

Privat medfinansering

Kraftringen

120 000 kr

 

Privat medfinansering

Solar Region Skåne

302 000 kr

 

Summa privat medfinansering

422 000 kr

Total medfinansering

2 669 410 kr

50,03 %

Summa EU-medel

2 666 461 kr

49,97 %

Total finansiering

5 335 871 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200755

Projektägare

Kommunförbundet Skåne

Projektledare

Marcus Larsson
Kommunförbundet Skåne
0728 85 49 39

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden