Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD)

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 augusti 2017 – 30 juni 2020

Projektet Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD) ska ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel i kallt klimat, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn.

Bakgrund – bostadssektorn och det offentliga är målgrupp för Norrländsk solel

Marknaden för solelinstallationer har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men fortfarande finns det brister i kunskap och erfarenheter för resurseffektivt nyttjande av solel i kallt klimat. Laboratorietester och specifikationer som uppges på dagens solcellsmoduler är anpassade för förhållanden i södra Europa. Detta ger en osäkerhet för potentiella kunder, men även för installatörer, försäkringsbolag med flera. Det finns även en utbredd skepsis mot hur solenergisystem ska fungera under de mörka månaderna och i samband med snö. Solenergi är därför ett relativt outvecklat område i Övre Norrland. I dag finns få installerade anläggningar och få lokala leverantörer som erbjuder solceller. De flesta som installerar solceller är lantbruk och andra privata aktörer med stora tak och hög energiförbrukning. Inom bostadssektorn och den offentliga sektorn är användningen låg, trots hög potential – det är något projektet vill ändra på.

Projektägare är forskningsinstitutet RISE Energy Technology Center AB (RISE ETC) i Piteå. Samverkanspart är Piteå Science Park och övriga intressenter i projektet är PiteEnergi, Lindbäcks bygg, Norut (Northen research institute i Narvik) och Piteå kommun.


Vad ska projektet göra?

Projektet ska utmana och väcka intresse hos fastighetsägare att investera i solenergi och offentlig sektor att satsa på solenergi genom upphandlingar och riktlinjer. Detta ska ske genom kontinuerliga aktiviteter som öppna seminarier och workshops. Projektet består av en affärsutvecklare med spetskompetens inom energibranschen som under projektets gång har primär kontakt med regionens företag och offentliga aktörer. Projektet består även av forskare och ingenjörer som ska ta fram ett upplägg på en testbädd för PiteEnergi där nya material, paneler och system för solel kan testas. Projektgruppen ska även ta fram mätdata för att optimera riktning, vinklar och installation av dubbelsidiga solpanler på en bifacial-anläggning. Utifrån detta och tidigare mätningar ska gruppen sedan ta fram riktlinjer och bästa praxis för solenergianläggningar i kallt klimat.

 

Projektets mål är att:

  • ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel i kallt klimat, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn
  • överföra kunskap och erfarenheter från satsningar inom solel i Piteå och annan tillgänglig information från liknande satsningar i kallt klimat
  • genomföra studier på den solcellspark, bestående av dubbelsidiga solpaneler, som byggs våren 2017 i Piteå. Parken består av 160 paneler i olika väderstreck och lutningar, där syftet är att hitta riktlinjer för mest resurseffektiv installation. Detta ska även jämföras med motsvarande studier för takmonterade solceller och trackingsystem
  • utvärdera hur den infrastruktur som finns inom Piteåområdet kan utgöra en testbäddsmiljö för hur resurseffektiv solel ska utformas i kallt klimat. Syftet är att kunna möjliggöra en öppen testmiljö inom RISE för forskning och utveckling av högeffektiva solceller samt optimering av system. Denna del kommer även att beakta möjligheterna för framtida tester av byggnadsintegrerade solceller
  • främja användningen av energieffektiva systemlösningar med lämplig energikvalité för ändamålet i bostadssektorn och offentlig infrastruktur. Detta ska ske genom att presentera ny bästa praxis och riktlinjer för installation av flexibla solpaneler för byggnader i kallt klimat

Målgrupper

Målgruppen för projektet är offentlig sektor med ansvar för eller ägande av fastigheter, samt bostadssektorn, som privata fastighetsägare, hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar. Det kan också vara andra möjliga beställare av solenergianläggningar samt installatörbranschen, energibransch, byggbransch och arkitekter, som alla spelar en viktig roll för såväl kvantiteten som kvaliteten på framtida solenergiinstallationer.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Piteenergi AB

247 185 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå kommun

374 911 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

937 275 kr

 

Offentlig medfinansering

SP Energy Technology Center AB 5569926651

907 411 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 466 782 kr

Total medfinansering

2 466 782 kr

50 %

Summa EU-medel

2 466 783 kr

50 %

Total finansiering

4 933 565 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201303

Projektägare

RISE Energy Technology Center AB

Projektledare

Anna Malou Petersson
RISE Energy Technology Center AB

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden