Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 oktober 2015 – 31 januari 2019

Solel har en mycket stor potential som energikälla och är en av flera komponenter som kan bidra till ett fossilfritt Sverige. Men solel är inte bara viktigt utifrån ett energi- och klimatperspektiv - branschens uppväxling innebär också fler arbetstillfällen.

Solel Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige arbetar för ökade investeringar i solel.

Bakgrund - stora insatser krävs inom offentlig sektor

Under 2012 jobbade cirka 615 personer i den svenska solcellsbranschen. Det har försvunnit en hel del arbetstillfällen på grund av den starka konkurrensen i modulproduktionen, men å andra sidan har det tillkommit ett antal företag som säljer och monterar solceller. Detta är ett direkt resultat av den ökade efterfrågan på solceller på marknaden. Detta kan dock ställas i relation till Tyskland där inte mindre än 130 000 personer är verksamma inom solelsbranschen. Enligt en undersökning som LRF genomfört visar dock att en omställning till förnybar energi i Sverige skulle kunna leda till att cirka 10 000 nya arbetstillfällen skapas, varav vissa då skulle uppstå inom solel.

En orsak till detta är att solceller blivit mycket billigare de senaste åren. Detta innebär en ökad efterfrågan vilket skapar jobb hos installatörer men möjliggör också nya produkter och tjänster på marknaden. Detta innebär också att lönsamheten i solelproduktion idag är en helt annan än för några år sedan.

Lantbruk har ofta lämpliga tak för solelproduktion och dessutom en hög egen förbrukning av el. I denna bransch har vi också sett en mycket positiv utveckling av investeringar i solel. Slutligen kan hållbarhetsaspekter, såsom användning av solel, användas i marknadsföringen gentemot miljömedvetna konsumenter och då även stärka det egna varumärket. Det finns sålunda många skäl till att företag ska satsa på solel.

Det finns högt uppsatta mål, internationellt och nationellt, om att minska utsläppen av växthusgaser. För att dessa mål ska kunna realiseras krävs stora insatser inom offentlig sektor, näringsliv och allmänhet. Vad gäller just företag så ser vi en trend där hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i deras strategiska planering, det vill säga hållbarhetstanken är inte primärt en kostnad utan skapar istället möjligheter till nya affärer och därmed också en ökad lönsamhet.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets syfte är att markant öka investeringstakten i solel i små och medelstora företag i Östra Mellansverige och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för näringslivet.

 

Projektets mål är att:

  • främja investeringar i små och medelstora företag genom olika utvecklingsinsatser
  • öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer
  • bygga upp ett nätverk kring solel i Östra Mellansverige

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Energikontoret i Mälardalen AB

600 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Heby kommun

87 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Katrineholms kommun

175 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Knivsta kommun

37 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings kommun

310 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

914 400 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

562 497 kr

 

Offentlig medfinansering

Motala kommun

120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Nyköpings kommun

316 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

1 020 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

690 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

STUNS

900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

277 860 kr

 

Offentlig medfinansering

Västra Mälardalens myndighetsförbund 2220002881

105 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Östhammars kommun

372 120 kr

 

Summa offentlig medfinansering

6 938 897 kr

Total medfinansering

6 938 897 kr

50,67 %

Summa EU-medel

6 754 500 kr

49,33 %

Total finansiering

13 693 397 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200170

Projektägare

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Projektledare

Ranko Simic
Länsstyrelsen i Östergötlands län
010 223 52 97

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden