Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Förstudie Klimatkompetens i Värmland

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 april 2016 – 31 januari 2017

Förstudieprojektet Klimatkompetens i Värmland har som målsättning att ta fram en modell för att öka energieffektiviseringen inom företag i värdekedjan för skogsbaserad bioekonomi.

Detta ska ske genom att fler små och medelstora företag samt offentliga aktörer i regionen anställer nyutexaminerade studenter med kompetens inom viktiga områden för klimatomställning- och energieffektivisering. Förstudieprojektet vill även främja en förbättrad etablering av utrikesfödda samt genusaspekter i regionens olika branscher.

Genomförandemetoden handlar om att hjälpa uppdragsgivarna att formulera villkoren för studentarbeten, examensarbeten och praktik- och traineeplatser så att dessa överensstämmer med de villkor som ställs av utbildningssystemet. På så vis kan förstudien ta fram riktlinjer för att matcha efterfrågan och utbud av relevant kompetens.

 

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet har som målsättning att bli ett genomförandeprojekt. Projektet siktar på att ta fram en modell för att öka klimateffektivisering inom företag i värdekedjan för skogsbaserad bioekonomi.

 

Förstudieprojektets mål är att:

  • examensarbeteshandledare på Karlstads universitet ska identifieras och engageras i projektet
  • identifiera små och medelstora företag, främst inom värdekedjan för den skogsbaserade bioekonomin, lämpliga för examensarbete och utvecklingsprojekt inom energieffektivisering
  • identifiera de industrikluster och branschorganisationer som vill och bör ingå i projektet, flera är redan vidtalade
  • klargöra samverkan och roller vad gäller examenshandledare, studentsamverkan och Drivhuset för att öka regionens användning av kompetens som leder till energieffektivisering (oavsett om användningen sker genom traditionell anställning eller genom andra former som t ex nyföretagande och/eller tjänstifiering)
  • förslag på organisation och samverkansformer för projektet i stort (inkl befintliga offentliga organisationer som bland annat kommuner och relevanta myndigheter)
  • klargöra mål och indikatorer för projektet
  • klargöra vilken aktör som är mest lämpad att vara huvudsökande för projektet (Drivhuset, Karlstads universitet eller industrikluster)

Förstudieprojektets primära målgrupper är personal på Karlstad universitet samt aktörer inom hela värdekedjan för skogsbaserad bioekonomi, i första hand små och medelstora företag.

KTP Värmland Förnybar energi

Studenters klimatkompetens blir tillgång för små och medelstora företag. Foto: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Karlstads universitet

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Värmland

200 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

400 000 kr

50 %

Total finansiering

800 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201069

Projektägare

Stift Drivhuset

Projektledare

Linda Janliden Resare
Stift Drivhuset
0706 71 28 79

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden