Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Behovsdriven innovationsplattform

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 2 januari 2019 – 2 oktober 2019

I Norrbotten finns det många små och medelstora företag med innovativa och hållbara lösningar inom energi, miljöteknik och resurseffektivisering. En vanlig utmaning för dessa företag är att nå fram med sina idéer till större aktörer om det inte redan finns en etablerad kontakt. Förstudien Behovsdriven innovationsplattform vill ge fler små och medelstora företag från regionen en möjlighet att presentera sina lösningsförslag inom energi- och klimatområdet.

Bakgrund

Industrin i Norrbotten har många styrkor, men tampas också med stora utmaningar för att nå de mål som är uppsatta gällande energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläpp. Detta gäller både näringsliv och offentliga organisationer. En del av utmaningarna skulle kunna lösas med hjälp av de små och medelstora företag i regionen som har hittat innovativa och hållbara lösningar. För att både etablerade och nystartade företag ska kunna fortsätta utvecklas behöver de få chansen att presenteras för nya kunder, vilket kan vara svårt om inte vägen in är given.

Mål

Förstudiens övergripande mål är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Förstudien ska också identifiera om det finns ett intresse hos företag och offentliga organisationer att använda sig av en behovsdriven innovationsplattform.

Målgrupp

Den primära målgruppen är små och medelstora företag inom clean-tech sektorn i regionen. Övrigt näringsliv samt offentliga aktörer som har behov och utmaningar som behöver lösas kopplat mot energiomställning och hållbarhetsarbete ses som sekundär målgrupp.

Förväntat resultat

Förstudien förväntas resultera i en sammanställning av de behov, utmaningar, drivkrafter och önskemål som finns hos företag och offentliga aktörer. Resultatet ska också visa på framgångsfaktorer, fallgropar, utmaningar och möjligheter utifrån erfarenhetsutbyte och dialog med andra aktörer i regionen.

Om förstudiens resultat visar att ett intresse finns att använda sig av en behovsdriven innovationsplattform för att bidra till energi- och klimatmålen så är intentionen att gå vidare med ett genomförandeprojekt.

För mer information om Behovsdriven innovationsplattform, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Luleå kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

200 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

400 000 kr

50 %

Total finansiering

800 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201777

Projektägare

Energikontor Norr AB

Projektledare

Inger Edlund Pedersen
Energikontor Norr AB
070-666 29 69

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden