Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Arctic Solar - Solel i norra Sverige

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 augusti 2017 – 31 oktober 2020

Projektet Arctic Solar - Solel i norra Sverige vill öka små och medelstora företags investeringstakt i solel. Detta ska i sin tur leda till minskade utsläpp av koldioxid och ökad konkurrenskraft.

Projektet vill öka investeringstakten i solel i Övre Norrland.

Projektet vill öka investeringstakten i solel i Övre Norrland.

Bakgrund - outvecklad potential för solel i Övre Norrland

Förnybar energi tillhör den marknad som idag växer snabbast. Solenergi är den förnybara energiform som leder utvecklingen med tillväxtsiffror på runt 40–50 procent per år globalt. Solcellerna har under se senaste åren blivit mer effektiva och kan producera mer el på kortare tid. Tidigare kopplades den primära användningen av solceller till fritidshus och husvagnar via fristående system. Nu är solceller i större omfattning nätanslutna system på fastigheter och byggnadsintegrerade system på fasader, tak och balkonger. Men intresset för solenergi bland traditionella kraftbolag är avvaktande vilket gjort att nya aktörer leder utvecklingen av marknaden. Det finns en stor potential och möjligheter för solel i Sverige. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland och med fortsatta kostnadsminskningar finns en god utvecklingsmöjlighet för solceller i Sverige, inte minst på befintliga takytor. Enligt Energimyndighetens nya solelstrategi förväntas solcellsbranschen i Sverige sysselsätta närmare 2000 personer på heltid 2020.

Solenergi är ett relativt outvecklat område i Övre Norrland. Här finns få installerade anläggningar och endast ett fåtal lokala leverantörer som erbjuder solceller. Det finns även en utbredd skepsis mot hur solenergisystem ska fungera under de mörka månaderna och i samband med snö. Kusten vid Piteå och Luleå har 2200 soltimmar per år. Det lokala energibolaget PiteEnergi är föregångare i regionen och valde tidigt att satsa på solenergi som en del av sitt affärserbjudande. Innan utgången av 2017 kommer bolaget förfoga över tre solelinstallationer: trackingsystem, takmonterat och bifacial. Forskning som PiteEnergi har gjort tillsammans med Luleå tekniska universitet och det norska forskningsinstitutet Norut, visar att snö och kyla ökar produktionseffektiviteten, tvärt emot vad skeptikerna tror. Med PiteEnergis arbete som grund finns goda förutsättningar att bygga en marknad för solenergi i norra Sverige.

Det är mot denna bakgrund projektet Arctic Solar - Solel i norra Sverige fått sin drivkraft. Projektet kommer att drivas av en projektledare och affärsutvecklare med hemvist vid Piteå Science Park på Universitetsområdet i Piteå.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet Arctic Solar - Solel i norra Sverige ska genom företagsbesök, seminarier, workshops och erfarenhetsutbyte med företag, forskare och offentliga aktörer öka investeringstakten i solel i Norrbottens små och stora företag. Aktiviteterna kommer att förläggas till flera orter i länet för att på bästa sätt nå ut till lokala företag och intressenter. Projektet kommer aktivt att söka samarbeten och samarrangemang med kommuner, företag och/eller energibolag lokalt på platserna. Projektets syfte är att genom konkreta insatser gentemot företag och andra aktörer bidra till ökad investeringstakt i solel i små och medelstora företag i Norrbotten och därigenom också stärka deras konkurrenskraft.

 

Projektets mål är att:

  • främja investeringar i solel i små och medelstora företag genom olika insatser som direkt eller indirekt leder till att konkreta investeringar genomförs och därmed ökar andelen förnybar energi
  • öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer för att skapa en större generell förståelse om solel och dess potential
  • bygga upp ett strategiskt nätverk kring solel i norra Sverige med relevanta aktörer från privat, offentlig och ideell sektor
  • främja nya affärsmöjligheter för solceller, genom nya koncept och/eller tillämpningar genom att erbjuda små- och medelstora företag att delta i utvecklingen av nya lösningar tillsammans med offentlig sektor, forskare och innovatörer.

 

Målgrupper

Projektets målgrupper är:

  • små och medelstora företag
  • beställare av solenergianläggningar
  • installatörsbransch
  • energibransch
  • byggbransch
  • arkitekter

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Piteenergi AB

463 121 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå Science Park AB

231 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå kommun

231 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

926 242 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 852 483 kr

Privat medfinansering

Sparbanken Nord, 10%

463 121 kr

 

Summa privat medfinansering

463 121 kr

Total medfinansering

2 315 604 kr

50 %

Summa EU-medel

2 315 600 kr

50 %

Total finansiering

4 631 204 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201298

Projektägare

Piteå Science Park AB

Projektledare

Anna Mård
Piteå Science Park AB
0705 80 85 70

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden