Tillväxtverket

Förnybar energi i SME

Här hittar du projekt som syftar till att utveckla, bredda och främja användandet av förnybar energi, samt öka investeringarna. Det kan vara en satsning på ökad användning av solel, energikluster som ökar samverkan eller kompetenshöjande insatser. Nya projekt publiceras löpande.


Pågående projekt

 • Framtidens Solel i Östra Mellansverige fas 2

  För att nå målet om ett helt förnybart elsystem till år 2040 behöver vi främja små och medelstora företags investeringar i de energikällor som för oss …

Avslutade projekt

 • Framtidens solel i Östra Mellansverige

  För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till …

 • Sol i Syd

  Projektet Sol i Syd förenar kunskapsfrämjande aktiviteter med kartläggning av aktörer för att tillgängliggöra solenergi i Skåne och Blekinge. …

 • Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige - Förstudie

  Det övergripande målet med förstudieprojektet Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige är att lägga grunden till ett eller flera …

 • Green -Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling

  I Norrbotten vilar en outnyttjad potential på över 50TWh förnybar energi och restenergi. Detta motsvarar elproduktion från 10-12 europeiska …

 • Förstudie Klimatkompetens i Värmland

  Förstudieprojektet Klimatkompetens i Värmland har som målsättning att ta fram en modell för att öka klimateffektivisering inom företag i värdekedjan …

 • Solar Värmland

  Trots tydlig solenergipotential har Sverige bara en tiondel så många solcellsinstallationer per capita som Tyskland. Det vill projektet Solar Värmland …

 • SolReg Halland

  Projektet SolReg Halland ska främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att på ett samlat sätt nyttja och exploatera den …

 • Arctic Solar - Solel i norra Sverige

  Projektet Arctic Solar - Solel i norra Sverige vill öka små och medelstora företags investeringstakt i solel. Detta ska i sin tur leda till minskade …

 • Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD)

  Projektet Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD) ska ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel …

 • Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten

  Projektet vill hitta lösningar på den miljöpåverkan som sker genom ny teknik. …

 • Behovsdriven innovationsplattform

  Förstudien Behovsdriven innovationsplattform vill ge fler små och medelstora företag från regionen en möjlighet att presentera sina lösningsförslag …

 • Förstudie kooperativa energilösningar

  Förstudie kooperativa energilösningar ska undersöka om fler andelsägda solcellsanläggningar kan byggas i Östra Mellansverige. En utbyggnad av …