Tillväxtverket
Företagsstöd

Ramprojekt Företagsstöd - Miljöinvesteringar i Gävleborg

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 februari 2016 – 30 juni 2019

Gävleborgs län har ett flertal större industrier såsom massabruk, stålverk och verkstadsindustrier som har hög energianvändning. Det bidrar till att Gävleborgs län är en av Sveriges energiintensivaste regioner.

Företagsstöd gävleborg

Företagsstödet till små och medelstora företag i Gävleborgs län ämnas för klimatsmarta investeringar. Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

Bakgrund

Industrin måste effektivisera sin energianvändning för att de nationella energi- och klimatmålen ska klaras och för att företagens långsiktiga konkurrenskraft ska stärkas. Dock visar flera studier att endast en bråkdel av det som är tekniskt möjligt idag genomförs. Stöd behövs därför för att företag ska göra investeringar i ändrade produktionslösningar, ny utrustning samt nya produkter och tjänster. En ökad energieffektivitet stärker företagens konkurrenskraft på flera sätt, bland annat genom minskat energiberoende och lägre energikostnader.

Här kommer Ramprojekt Företagsstöd - Miljöinvesteringar i Gävleborg in i bilden. Region Gävleborg har nämligen möjlighet att i sin ordinarie verksamhet ge företagsstöd till små och medelstora företag.

Stödet syftar till att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt. Mer specifikt syftar stödet till att underlätta för företag i Gävleborgs län, som har en nationell eller internationell marknad, att genomföra investeringar. Investeringarna kan vara anläggningar, ny- eller tillbyggnad av fastighet, maskiner, utrustning, produktutveckling eller extern kompetens. Företag som beviljas stöd ska ha potential att växa ekonomiskt och sysselsättningsmässigt. Ökningen ska även vara varaktig.

Stöden fyller en viktig funktion i områden där marknaden inte fungerar tillfredsställande eller som viss kompensation för kostnadsnackdelar i områden med mer permanenta nackdelar som exempelvis långa avstånd.

 

Vad ska projektet göra?

Det övergripande målet med projektet är att fler företag ska investera klimatsmart, och att investeringarna ska ge mer konkurrenskraftiga företag på kort och lång sikt. Projektet har som målsättning att små och medelstora företag ska vidga sin marknad med nya produkter på miljödrivna marknader och stärka sin konkurrenskraft genom effektivare energianvändning samtidigt som de bidrar till att uppnå beslutade energi- och klimatmål. Detta genom att företagen investerar i energieffektiva åtgärder i den egna produktionen och i nya energieffektiva produkter.

Målgruppen är företag eller privata organisationer som bedriver affärsmässig verksamhet på marknadsmässiga villkor. Företagsstöd kan ges till företag i hela Gävleborgs län.

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

10 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

10 000 000 kr

Total medfinansering

10 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

10 000 000 kr

50 %

Total finansiering

20 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200902

Projektägare

Gävleborgs Läns Landsting

Projektledare

Cecilia Hedlöf
Gävleborgs Läns Landsting
026 53 14 08

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden