Tillväxtverket
Företagsstöd

Ramprojekt företagsstöd - Miljöinvesteringar i Gävleborg II

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 juli 2018 – 31 oktober 2022

För att ge näringslivet i Gävleborg ett stöd för att öka omställningstakten till en grön, hållbar ekonomi görs nu en satsning inom företagsstöd genom projektet Miljöinvesteringar i Gävleborg II. Målet är att företag i regionen ska kunna vidga sin marknad genom nya produkter på miljödrivna marknader och samtidigt stärka sin konkurrenskraft genom effektivare energianvändning.

Bakgrund

Med ett flertal större industrier, såsom massabruk, stålverk och verkstadsindustrier är Gävleborg en av landets mest energiintensiva regioner. Det innebär att energihushållning är extra viktigt för att de ska klara de nationella energi- och klimatmålen och stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. Miljöinvesteringar i Gävleborg II erbjuder därför stöd till företagen för att de ska kunna investera i ändrade produktionslösningar, ny utrustning samt nya produkter och/eller tjänster. På så sätt bidrar de till att uppnå beslutade energi- och klimatmål.

Syfte

Syftet med de regionala företagsstöden är att främja hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt.

Ramprojektet har även ett antal delmål:

  • Informationsinsatser om stödmöjligheter är genomförda
  • Minst 10-20 ansökningar från företag är handlagda och beslutade
  • Investeringar om minst 80 miljoner kronor är genomförda och stöd är utbetalade
  • 100 procent av beviljade stöd ska ha bidragit positivt till det regionala miljömålet ”Begränsad miljöpåverkan”
  • Utvärdering är genomförd av utvärderare från annan förvaltning inom Region Gävleborg.

Målgrupp

Målgruppen består av företag eller privata organisationer som bedriver affärsmässig verksamhet på marknadsmässiga villkor. Exempel på företag som kan bli aktuella:

  • Företag som vill investera i åtgärder som gör den egna produktionen energieffektivare och baserad på ökad andel förnybar energi.
  • Företag som vill göra nyinvesteringar som leder till ökad konkurrenskraft och som väljer särskild energieffektiv teknik för detta.
  • Företag som vill investera i utveckling av nya produkter på marknaden som bidrar till ökad energi- och miljöprestanda i samhället.

Sekundära målgrupper är övriga aktörer som arbetar med regional utveckling i länet.

Förväntat resultat

Projektet ska ta hänsyn till samtliga tre hållbarhetskriterier; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, när de företag som söker stöd bedöms. På lång sikt förväntas projektet få strukturomvandlande effekter på miljöområdet. Detta genom ett ökat antal åtgärder inom energieffektivisering och övergång till förnybar energi.

Förhoppningen är att de miljösmarta företagen ska öka sin konkurrenskraft och få genomslag i form av nya och fler hållbara produkter och produktionslösningar.

För mer information om Ramprojekt företagsstöd – Miljöinvesteringar i Gävleborg II, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

10 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

10 000 000 kr

Total medfinansering

10 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

10 000 000 kr

50 %

Total finansiering

20 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201678

Projektägare

REGION GÄVLEBORG

Projektledare

Cecilia Hedlöf
REGION GÄVLEBORG
026-53 14 08

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden