Tillväxtverket
Företagsstöd

Miljödriven tillväxt i Värmland

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 juli 2018 – 30 april 2022

Projektet Miljödriven tillväxt i Värmland vill få företag att investera i en mer koldioxidsnål produktion, produkter eller i affärsmodeller som innebär en lägre energibelastning på klimatet. Det ska uppnås genom att bland annat erbjuda riktade stödinsatser för att hjälpa företagen med investeringskalkylering, rådgivning och kartläggning.

Bakgrund

En övergripande målsättning för regionen är att skapa fler klimatsmarta produkter och tjänster för att få fler att göra klimatsmarta affärer och på fler områden. Miljödriven tillväxt i Värmland erbjuder företag i regionen stöd genom Regionala företagsstöd för att främja en innovativ och hållbar tillväxt. Stödet är inriktat mot i första hand det nationella stödområdet för att kompensera för en bristande marknad och långa avstånd. I Värmland har vi särskilt pekat ut skogsbaserad bioekonomi som ett av sex prioriterade områden i Regionens ”Innovationsstrategi för smart specialisering”. Inom området kan förväntas bidra till att vi går från fossila till biobaserade produkter. Målsättningen är att uppnå en effektivare resursanvändning i samhället, lägre klimatgasutsläpp och fossilfria transporter före år 2030.

Syfte

Syftet med projektet är att små och medelstora företag i Värmland investerar i klimatsmarta produkter eller tjänster. Alternativt satsar på tekniker som ger energieffektivisering i produktionen.

Ett antal delmål är uppsatta för projektet:

  • Information om projektets stöd har nått målgruppen och minst 40 ansökningar inkommer under projektperioden.
  • Beviljade företagsstöd i projektet har lett till minst 80 miljoner kronor i investeringar.
  • Företag som beviljats stöd har genomfört och redovisat planerade investeringar inom projekttiden.
  • Minst 20 procent av de företag som beviljats stöd har genomfört insatser för ökad jämställdhet eller integration.
  • Minst 65 procent av sökande företag uppger i sina utvärderingssvar att de är nöjda med de insatser som genomförts.
  • Företag som har beviljats stöd har genererat en ökning av antalet arbetstillfällen motsvarande minst 50 årsarbetskrafter.
  • Handläggningen av stödansökningarna är kortare än två månader för 80 procent av stödansökningarna.
  • 100 företag får stöd i någon form i att hitta miljödrivna investeringar, varav ett trettiotal medverkar i nätverk.

Målgrupp

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver affärsmässig verksamhet på en konkurrensutsatt marknad.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas minst 40 företag ha genomfört klimatsmarta investeringar till en summa av 80 miljoner kronor. Projektet har då bidragit till att företagen erbjuder mer klimatsmarta produkter eller tjänster som efterfrågas på marknaden och som ger företagen en bättre position, större konkurrenskraft och längre överlevnad på lång sikt.

För mer information om Miljödriven tillväxt i Värmland, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Värmlands län

84 073 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Värmland

12 218 849 kr

 

Summa offentlig medfinansering

12 302 922 kr

Total medfinansering

12 302 922 kr

50 %

Summa EU-medel

12 302 920 kr

50 %

Total finansiering

24 605 842 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201689

Projektägare

Värmlands Läns Landsting

Projektledare

Maria Lindeberg
Värmlands Läns Landsting
054-701 11 18

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden