Tillväxtverket
Företagsstöd

Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 september 2018 – 31 december 2021

Genom ramprojektet Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen, så finns det en möjlighet för små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen att utveckla sitt energiarbete genom att söka stöd för investeringar som leder till energieffektivisering och övergång till förnybar energi.

Bakgrund

I den Regional Utvecklingsstrategin Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt & Attraktivt finns mål om hög energieffektivitet inom boende och byggande, kommunikationer och industri. Projektet Energieffektiva företag- Jämtland Härjedalen vill stödja små och medelstora företag genom att medfinansiera investeringar i deras resa att uppfylla målen.

Syfte

Syftet med de regionala företagsstöden är att stödja en hållbar tillväxt i små och medelstora företag och därigenom bidra till en regional tillväxt. Syftet med ramprojektet är att medverka till att små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen investerar i åtgärder som leder till energieffektivisering och omställning till förnybar energi.

Målgrupp

Projektets målgrupp är organisationer och företag som bedriver affärsmässig verksamhet på konkurrensutsatt marknad. Verksamheten ska vara förlagd i Jämtland Härjedalen och kvalificera sig för stöd enligt aktuella förordningar.

Stöd kan ges för:

  • Energieffektiviserande åtgärder i den egna verksamheten.
  • Miljödrivna investeringar i den egna verksamheten som leder till energieffektivisering och omställning till förnybar energi.
  • Utveckling av nya produkter på marknaden som leder till energieffektivisering.
  • Utveckling av miljösmarta produkter på marknaden som leder till energieffektivisering och omställning till förnybar energi.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt ska:

  • Minst 40 företag erhåller företagsstöd via ramprojektet.
  • Den totala investeringssumman av projektet ska uppgå till ca 166 miljoner kronor, varav ca 116 miljoner kronor ska företagen ha stått för själva.
  • Besparingseffekt med 10 000 MWh.

På längre sikt förväntas de företag och organisationer som erhållit stöd ha en mer energieffektiv verksamhet och att ramprojektet har bidragit till en mer koldioxidsnål verksamhet.För mer information om projektet Energieffektiva företag- Jämtland Härjedalen, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

27 513 153 kr

 

Summa offentlig medfinansering

27 513 153 kr

Total medfinansering

27 513 153 kr

50 %

Summa EU-medel

27 513 152 kr

50 %

Total finansiering

55 026 305 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201708

Projektägare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Projektledare

Sara Nordstrand
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
072-217 54 32

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden