Tillväxtverket
Företagsstöd

ENCOM II - Energy investments for competitive companies 2020

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 30 april 2021

Dalarnas län har en regional energi- och klimatstrategi där målet är att sektorerna industri och service ska effektivisera sin energianvändning med 25 procent till år 2020. Projektet ENCOM II ger företag ekonomiskt stöd till investeringar i nya energieffektiva produkter eller tjänster, samt investeringar i att göra den egna produktionen mer energieffektiv.

Bakgrund

Projektet ENCOM II är en fortsättning på projektet ENCOM 2020. Dalarna har, i egenskap av pilotlän för grön utveckling, mångårig erfarenhet av vad som krävs för en framgångsrik energiomställning och kunskap om hur alla delar av samhället behöver involveras. De tidigare beviljade stöden, har resulterat i en energieffektivisering med 411 000 megawattimmar per år och skapat 119 nya arbetstillfällen.

Energihushållning anses vara en viktig åtgärd för att nå de internationella målen gällande energi och klimat. Flera studier visar att endast en bråkdel av det som är tekniskt möjligt genomförs idag. Därför behövs stöd till företag för att de ska kunna genomföra nödvändiga investeringar i ändrade produktionslösningar, ny utrustning samt nya produkter och tjänster.

Syfte

Syftet med de regionala företagsstöden är att främja hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt. Projektet syftar till att små och medelstora företag i Dalarna ska ha investerat i energieffektiva åtgärder i den egna produktionen samt i nya energieffektiva produkter för miljödrivna marknader.

Målgrupp

Målgrupper för projektet är företag eller privata organisationer som bedriver affärsmässig verksamhet på en konkurrensutsatt marknad.

Förväntat resultat

Projektet förväntas leda till att minst 40 företag har genomfört energismarta investeringar uppgående till 156 miljoner kronor. Man hoppas också att investeringarna ska ha lett till effektivare energianvändning räknat per förädlingsvärde samt ökad användning av förnybar energi.

På längre sikt förväntas insatserna skapat en efterfrågan på nya produkter och tjänster där innovativa företag kan finna nya marknader.

 

För mer information om ENCOM II – Energy investments for competitive companies 2020, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Dalarnas län

20 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

20 000 000 kr

Total medfinansering

20 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

20 000 000 kr

50 %

Total finansiering

40 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201450

Projektägare

REGION DALARNA

Projektledare

Jessica Cedergren
REGION DALARNA

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden