Tillväxtverket
Företagsstöd

Encom 2020 - Energy investments for competitive companies 2020

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 30 april 2019

Svensk industri använder mer el jämfört med industrier i andra europeiska länder. En förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga elpriset i Sverige. Energihushållning är en viktig åtgärd för att vi ska klara de nationella energi- och klimatmålen och stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Industriprocesser

Energieffektivisering av industriprocesser. Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Bakgrund

Enligt Dalarnas regionala energi och klimatstrategi är målet att sektorerna industri och service ska effektivisera sin energianvändning med 25 procent till 2020. Flera studier visar att endast en bråkdel av det som är tekniskt möjligt idag genomförs. Stöd behövs därför för att företag ska göra investeringar i ändrade produktionslösningar, ny utrustning samt nya produkter och tjänster. I Länsstyrelsen Dalarnas ordinarie verksamhet handläggs på uppdrag av regeringen projektstöd och företagsstöd till små- och medelstora företag (SME).

Ett ramprojekt för företagsstöd har under föregående programperiod genomförts med lyckat resultat. Som pilotlän för grön utveckling har Dalarna mångårig erfarenhet om vad som krävs för en framgångsrik energiomställning och hur alla delar av samhället behöver involveras. Inom projekt- och företagsstöd har insatser som stödjer energiomställningen prioriterats, både genom bidrag till kunskapshöjande energiprojekt om möjliga åtgärder och genom konsultcheckar för energikartläggningar i företag. Som en effekt av detta har många företag i Dalarna nått hög medvetenhet om möjligheten att energieffektivisera och ställa om till förnybar energi. Fokus behöver nu flyttas till att få dessa åtgärder genomförda och för detta behövs stöd till de mer kostsamma investeringarna.


Vad ska projektet göra?

Målet med projektet Encom 2020 - Energy investments for competitive companies 2020 är att små och medelstora företag i Dalarna ska vidga sin marknad med nya produkter på miljödrivna marknader och stärkt sin konkurrenskraft genom effektivare energianvändning samtidigt som de bidrar till att uppnå samhällets beslutade energi- och klimatmål. Vid projektets slut ska 100 företag ha genomfört energismarta investeringar uppgående till 120 miljoner kronor. Investeringarna har lett till effektivare energianvändning räknat per förädlingsvärde samt ökad användning av förnybar energi. Ramprojektet har även bidragit till investeringar i miljöteknik som bidrar till energieffektivisering. Effekten av projektet blir stärkt konkurrenskraft och ett närmande mot övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Förväntan är att ramprojektet ska generera en sysselsättning på 100 årsarbetskrafter.

 

Målgrupper

Företag eller privata organisationer som bedriver affärsmässig verksamhet på en konkurrensutsatt marknad med säte i Dalarnas län.

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Dalarnas län

20 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

20 000 000 kr

Total medfinansering

20 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

20 000 000 kr

50 %

Total finansiering

40 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200595

Projektägare

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Projektledare

Marit Ragnarsson
Länsstyrelsen i Dalarnas län
010 225 03 82, 0703 34 10 65

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden