Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Teknikutveckling och innovation

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 4 april 2017 – 31 december 2021

Projektet Teknikutveckling och innovation ska möjliggöra att fler företag genomför effektiviseringsåtgärder. Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Inom projektet Teknikutveckling och innovation finns möjlighet att söka finansiellt stöd för en rad olika åtgärder – allt för att underlätta en effektivare energianvändning.

 

Bakgrund

Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, men trots att många åtgärder är lönsamma och kan genomföras relativt enkelt finns ett ”genomförandegap”. Begreppet syftar på de hinder som kan finnas mellan att företagen vet vad som behöver göras och deras reella möjligheter att göra det. Tidigare undersökningar har visat att många SMF idag inte har egen kapacitet att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kräver olika typer av lösningar. Projektet Teknikutveckling och innovation ska identifiera behov av åtgärder vad gäller ”genomförandegapet” och på så sätt möjliggöra för företagen att genomföra effektiviseringsåtgärder som annars uteblir.


Vad ska projektet göra?

Projektet Teknikutveckling och innovation kommer att ligga som bas för ett genomförandeprojekt. Projektet delas upp i två faser. Den inledande fasen omfattar internt arbetet på myndigheten. Myndigheten kommer att arbeta med interna workshops för att identifiera tänkbara områden och tekniker för att påbörja arbetet med att bilda nätverk/kluster och göra utlysningar. I detta arbete utgör bland annat arbetet i myndighetens övriga regionalfondsprojekt viktig input.

Informationsmaterial kommer därefter att produceras. Sedan sker ett fördjupat arbete med att identifiera företagens behov för att sedan sprida information om detta och öppna utlysningar. En del blir att genom nätverk, energiexperter, branschföreningar etc. hjälpa företagen att identifiera vilka stöd som de har behov av och därmed kommer att efterfråga. Projektet kommer att bidra till målet om 10 procent energieffektivisering per förädlingsvärde inom hela gruppen små och medelstora företag. Åtgärderna inkluderar bland annat utveckling och användning av nya metoder, verktyg, produkter eller processer.

Projektet vill bidra till att:

  • företagens beställarkompetens är hög
  • den upplevda risken med energieffektivisering är låg
  • energieffektiva produkter och tjänster är välkända och lättillgängliga
  • företag har sökt stöd för att passera genomförandegapet
  • företag har passerat genomförandegapet genom att de gjort insatser som minskat deras energianvändning

 

Målgrupper

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag. Den sekundära målgruppen är vidareförmedlare genom de olika nätverk som myndigheten redan arbetar med inom programmet. Men även andra regionalfondsprojekt som arbetar med energieffektiviseringslösningar till företag (dessa projekt finns i portföljen Energieffektivisering i SME).

 

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

20 027 886 kr

 

Summa offentlig medfinansering

20 027 886 kr

Total medfinansering

20 027 886 kr

50 %

Summa EU-medel

20 027 884 kr

50 %

Total finansiering

40 055 770 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201394

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Karolin Wikström
Statens Energimyndighet


Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden