Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Smart energi Skåne

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 3 augusti 2015 – 30 november 2018

Skånska nätverk siktar på smart energianvändning

Smart energi Skåne samlar 20 skånska företag med energiintensiv produktion som vill reducera sin energianvändning och gå över till förnyelsebara bränslen. Konsultstöd och erfarenhetsutbyte i nätverk är viktiga hörnstenar i projektet.

Energieffektivt Skåne

20 företag ska minska sin energianvändning med sammanlagt 10 %.

Projektets övergripande mål är att snabbare än tidigare ta tillvara förbättringspotentialen på energiområdet och snabbt minska användningen av fossila bränslen.

”Företagen som deltar kommer att få stöd med allt från energikartläggning till att sätta mål för effektiviseringsarbetet och ta fram planer för att genomföra konkreta effektiviseringar”, berättar Mats Larsson vid IUC Skåne.

Smart energi Skåne är baserat på en kartläggning som IUC Skåne genomfört på uppdrag av Region Skåne. Resultatet visar att det finns stora möjligheter att reducera användningen av fossila bränslen i små och medelstora företag med energiintensiv produktion.

 

Nätverk ger snabb utveckling

En viktig grund för projektet är nätverksträffarna som erbjuder:

  • expertpresentationer om förbättringsmöjligheter på energiområdet
  • erfarenhetsutbyte och problemlösning
  • presentationer och rundvandringar på de företag som står som värdar för respektive möte.

Två nätverk är i gång, ett i västra och ett i nordöstra Skåne. Tyska erfarenheter visar att när företagen möts i energinätverk, så fortskrider förändringsarbetet snabbare än om företagen arbetar på egen hand.

 

Ny kunskap och inspiration

”Träffarna ger både ny kunskap och inspiration till förändring”, säger Mats Larsson. Det kan till exempel handla om konkreta åtgärder, som att bygga om värmepannor så att de kan användas för rapsolja istället för dieselolja. Åtgärderna kan också vara investeringar i värmeåtervinning för att kunna ta hand om spillvärme från produktionsprocessen.

Företagen sätter upp sina egna mål och kommer själva att ha en viktig roll när det gäller att fatta beslut om investeringar och genomföra de förslag till förbättring som utvecklas inom projektet. Det förväntade totala resultatet vid projektets slut är att samtliga 20 deltagande företag ska ha minskat sin energianvändning med minst 10 procent.

”Vi vill också utveckla en metod för att arbeta i nätverk för energieffektivisering samt bygga upp en databas med olika typer av energisparlösningar för företag”, säger Mats Larsson.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Skåne

1 500 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 500 000 kr

Total medfinansering

1 500 000 kr

51,77 %

Summa EU-medel

1 397 580 kr

48,23 %

Total finansiering

2 897 580 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200438

Projektägare

Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB

Projektledare

Mats Larsson
Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB
0733 55 24 11

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden