Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Regionala noder fas 2

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 januari 2018 – 31 mars 2021

Energieffektivisering är idag en viktig fråga som kräver kunskap, information och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Små och medelstora företag inom alla branscher har potential för att kunna energieffektivisera och det finns goda möjligheter till ekonomisk tillväxt. Men trots det finns svårigheter att komma vidare, det så kallade genomförandegapet. Genom samverkan med Sveriges 15 regionala energikontor vill Regionala noder fas 2 ändra på detta.

Bakgrund

Genomförandegapet tros bero på de hinder som finns mellan att företagen vet vad de ska göra och de faktiska möjligheterna till att utföra förändringarna. I projektet kommer därför stort fokus att läggas på att söka upp små och medelstora företag för att stötta och informera om möjligheterna till att engagera sig för effektivare energianvändning. Detta sker på regionalnivå av energikontoren. De positiva utfallen, såsom minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft, ligger väl i linje med rådande internationella mål både inom FN och EU.

Syfte

Regionala noder fas2 ska genom de regionala energikontoren lyfta frågan om energieffektivisering samt att bidra till en effektiv energianvändning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag med en energieffektivisering över 300 MWh.

Projektet ska också bidra till ett mål om 10 procent energieffektivisering per förädlingsvärde inom hela gruppen små och medelstora företag.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh.

Förväntat resultat

Efter projektet förväntas:

  • SMF ha fått information om vilka stöd för energieffektivisering som finns tillgängliga.
  • SMF ha fått kännedom om att energikontoren stöder hela vägen: vid ansökan, vid beställning, genomförande samt vid rapportering av en energikartläggning (och andra stödmöjligheter).
  • SMF ha fått stöd av energikontoren i syfte att effektivisera sin energianvändning.
  • Stöd under och efter energikartläggningen är gjord och har resulterat i att åtgärder genomförts.
  • Fler SMF ha genomfört en energikartläggning.
  • Stödet som ges i form av mer högintensiva insatser ha bidragit till att SMF har börjat arbeta systematiskt och strukturerat med sin energianvändning.

På längre sikt förväntas projektet bidra till att SMF ser möjligheterna med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, samt att inkludera energieffektivitet i sin framtida strategiska planering.

 

För mer information om Regionala noder fas 2, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

20 667 387 kr

 

Summa offentlig medfinansering

20 667 387 kr

Total medfinansering

20 667 387 kr

50 %

Summa EU-medel

20 667 386 kr

50 %

Total finansiering

41 334 773 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201433

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Maria Jöhnemark
Statens Energimyndighet
 016-544 24 29

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden