Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 4 april 2017 – 30 juni 2021

Projektet Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag ska utveckla ett verktyg för nätbaserat lärande för energieffektivisering. Fram till år 2020 ska tio inspirerande utbildningar lanseras, som kan genomföras av alla anställda på företaget.

Bakgrund

För att kontinuerligt kunna effektivisera sin organisations energianvändning behövs information och kunskap om energifrågor, tillgängliga tekniska lösningar och hur dessa hanteras i organisationens dagliga verksamhet. Alla anställdas beteenden och arbetssätt påverkar den dagliga hanteringen av energifrågor i organisationen. Därtill behövs en kännedom om utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Projektet Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag avser att finna den potential för energieffektivisering som finns hos organisationer inom projektets utvalda branscher. Denna potential kräver ett kontinuerligt lärande hos branschernas företag där alla medarbetares dagliga agerande - all personal inklusive högsta platschef - är en viktig komponent i hur stor energieffektivisering som uppnås i organisationen. Energimyndigheten bedriver ett omfattande arbete med att stödja och motivera företag att energieffektivisera, framför allt inom ramen för nationella regionalfondsprogrammet. Insatserna sker på olika sätt, bland annat genom nätverk av olika slag. Till övervägande del riktas insatserna till företag med en energianvändning över 300 MWh per år. Detta projekt skiljer sig från andra insatser såtillvida att den är ämnad för personal i alla kategorier och på alla nivåer inom de utvalda branscherna. Utbildningen väntas därför nå många individer.


Vad ska projektet göra?

Projektet ska ta fram ett verktyg för nätbaserat lärande för energieffektivisering som ska riktas till tio olika branscher. Utbildningsverktyget består av korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar följt av kontrollfrågor. Utbildningen ska även kunna genomföras av nyanställd personal. Energimyndigheten har identifierat tio branscher för vilka en utbildningsfilm ska tas fram. Den information som behandlas i utbildningsverktyget såsom antalet genomförda utbildningar och uppnådda energieffektiviseringar på arbetsplatsnivå samlas och anonymiseras. Insamlandet av data möjliggör för Energimyndigheten att rapportera till Regeringskansliet om det ökade kunskapsläget, rapporterade effektiviseringsförbättringar per bransch, där denna utbildningsmetod genomförs. En viktig komponent i metoden är att ha en stark involvering av branschexperter i framtagandet av respektive branschverktyg.

Projektets mål är att:

  • 150 eller fler små och medelstora företag per bransch ska ha genomfört utbildningen
  • 50 procent eller fler av de företag som gått igenom utbildningen ska ha genomfört enklare energibesparande åtgärder som minskat energianvändningen med 10 procent
  • 5 små och mellanstora företag per bransch som genomfört utbildningen ska lyftas fram som goda exempel

 

Målgrupper

Projektets slutliga målgrupp är små- och medelstora företag. Projektets direkta målgrupp är vidareförmedlare, det vill säga de kommunala coacherna; energi- och klimatrådgivarna; miljöinspektörer; nationella-, regionala- och lokala nätverk; innovationskluster; övriga regionalfondsprogram samt branschorganisationer.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

7 409 245 kr

 

Summa offentlig medfinansering

7 409 245 kr

Total medfinansering

7 409 245 kr

50 %

Summa EU-medel

7 409 243 kr

50 %

Total finansiering

14 818 488 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201390

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Pernilla Rinsell
Statens Energimyndighet
016544 20 09

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden