Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

LOKALT KLIMATARBETE, REGIONALT LÄRANDE OCH FÄRDPLANER MOT EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 december 2015 – 30 november 2018

Uppsala kommun stöttar lokala företag att minska sina klimatutsläpp

Projektet ska inspirera företag att genomföra konkreta förändringar som minskar klimatutsläppen, men också gynna affärsverksamheten. Först ut är Uppsalas restauranger.

Klimatomställning Hållbar stad Uppsala

Små och medelstora företag inkluderas i Uppsalas klimatarbete.

”Fokus är att minska företagens energiförbrukning och klimatpåverkan med största möjliga effekt”, berättar projektledare Anna Rehnberg på Uppsala kommun. Målet är att 75 procent av de företag som deltar har genomfört effektiviseringsåtgärder och att de har utvecklat nya, gröna affärsidéer som stärker deras konkurrenskraft. Projektet ska samverka med minst 40 små och medelstora företag med upp till 250 anställda från olika branscher.

Projektet använder framgångskonceptet Uppsala klimatprotokoll, som sedan 2010 har varit ett forum för samverkan, utbyte och inspiration. Plattformen samlar större företag, organisationer, universitet och Uppsala kommun med ett gemensamt mål: att minska utsläppen av växthusgaser. Nu är det dags att applicera konceptet på små och medelstora företag.

 

Klimatsmart restaurangnäring

Projektarbetet sker i fokusgrupper för fyra olika områden: sol, energieffektivisering, persontransporter och godstransporter. Inom respektive område erbjuds aktiviteter som energiinventeringar och seminarier för att ge inspiration och erfarenhetsutbyten.

Ett första delprojekt ägnas restaurangerna i Uppsala kommun. ”Maten står för omkring 30 procent av våra växthusgasutsläpp”, konstaterar Anna Rehnberg. Här finns en stor potential för restaurangerna att avsevärt minska sin klimatpåverkan. Det handlar om att dels se hur de kan få ned energianvändningen i sin maskinpark och i sina transporter, dels reducera matsvinnet och minska mängden köttprodukter. Målet är att inspirera restaurangerna att klimatprofilera sig för att locka fler kunder. ”Vi ser att det finns en ökad efterfrågan från en alltmer miljömedveten kundkrets. Hittills har vi pratat med främst lunchrestauranger och cateringrestauranger om vad de kan åstadkomma inom projektet, men ännu har inga aktiviteter kommit igång”, berättar Anna.

 

Gröna godstransporter

Nästa del av projektet kommer att handla om att utveckla hållbara godstransporter i hela Uppsala kommun. Ett första steg blir att komma till rätta med transportlogistiken i centrala Uppsala. En utökning av klimatneutrala godstransporter på cykel för lätta och mindre skrymmande transporter diskuteras.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

1 077 657 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 077 657 kr

Total medfinansering

1 077 657 kr

53,38 %

Summa EU-medel

941 345 kr

46,62 %

Total finansiering

2 019 002 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200666

Projektägare

Uppsala kommun

Projektledare

Belén Camarero del Rio
Uppsala kommun
0725 74 33 35

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden