Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Konkurrenskraft 2030

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2021

Projektet Konkurrenskraft 2030 har genom tidigare studier sett ett behov av stöd hos mindre företag för att öka takten på hållbarhetsarbetet. Projektet kommer därför att stötta arbetet bland annat genom tester och utveckling av affärsstrategisk dialogform, samt energi- och klimatanalyser.

Bakgrund

Hållbar utveckling är aktuellt för såväl stora som små företag. Kraven och förväntningarna är stora, medvetenheten likaså. Trots det går omställningen för långsamt för att uppsatta energi- och klimatmål ska nås. Enligt förstudien Grönt driv är guld värt är det de mindre företagen med upp till 50 anställda som är i störst behov av hjälp och stöd i hållbarhetsarbetet, då de kan sakna resurser och kompetens för att driva frågorna själva. Inom ramen för projektet Konkurrenskraft 2030 kommer deltagande små och medelstora företag att engageras i bland annat tester och utveckling av affärsstrategisk dialogform, energi- och klimatanalyser samt delta i informationsseminarier.

Mål

Projektet har ett övergripande mål att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att:

  • Utveckla kompetens och arbetssätt om hållbar utveckling hos små och medelstora företag, vilket innefattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Stödja, utveckla och stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom att deras energianvändning och klimatpåverkan minskar.

Projektmål:

  • En utvecklad och verifierad metodik för affärsstrategisk dialog där hållbarhet är i fokus.
  • Åtgärdsförslag och åtgärder för minskad energianvändning och klimatpåverkan hos små och medelstora företag.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag med upp till 50 anställda. Sekundär målgrupp är rådgivare inom affärsutveckling, alternativt inom energi- och klimatrådgivning.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas följande resultat:

  • Utvecklad och verifierad metodik för affärsstrategisk dialog för små och medelstora företag finnas framtagen och ha tillgängliggjorts.
  • Resultat och goda exempel ska ha framkommit inom energieffektivt och hållbart företagande inom små och medelstora företag.
  • Det ska finnas beslutsfärdiga förslag på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan byggda på dialog med, och analys av, deltagande företag.
  • En presentation av samlade erfarenheter inom ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor.
  • Digital plattform med metodik och verktyg för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus för små och medelstora företag.

För mer information om Konkurrenskraft 2030, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Almi företagspartner Norrbotten AB

330 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

2 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

2 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 330 000 kr

Privat medfinansering

Sparbanken Nord

500 000 kr

 

Summa privat medfinansering

500 000 kr

Total medfinansering

5 830 000 kr

50 %

Summa EU-medel

5 830 000 kr

50 %

Total finansiering

11 660 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201778

Projektägare

Energikontor Norr AB

Projektledare

Tord Pettersson
Energikontor Norr AB
070-556 29 21

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden