Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 maj 2015 – 30 april 2016

I Östra Mellansverige finns en stor kompetens inom energiområdet exempelvis genom flera framstående företag som säljer energirelaterade varor och tjänster. Däremot saknas tradition och kompetens bland företag i regionen att arbeta systematisk med energieffektivisering.

Förstudieprojektet avser att kartlägga och beskriva insatser som skulle kunna stärka det redan existerande energieffektiviseringsarbetet samt utreda hur ett kompetenscentrum skulle kunna utgöra en arena för energieffektivisering inom olika branscher.

Det regionala näringslivet deltar aktivt i projektet genom finansiering och medverkan i styrgrupp samt genom att vara föremål för intervjuer. Förstudien förväntas ge en tydlig plan för hur arbetet med energieffektivisering i små och medelstora företag kan utvecklas genom regionalt samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Ett framtida centrum skulle kunna tydliggöra vilka resurser som finns för arbete med energieffektivisering och fånga upp bra projekt i en stadigare struktur än idag.

 

Vad ska projektet göra?

Det övergripande målet för projektet är att bidra till ökad energieffektivisering och övergången till koldioxidsnål ekonomi bland små och medelstora företag i Östra Mellansverige genom utveckling av ett energieffektiviseringscentrum. Avsikten är att ta tillvara på och utveckla den stora förbättringspotential vad gäller energieffektivisering som finns i verksamheter i ÖMS, samt undersöka hur effektiva lösningar kan spridas vidare, utvecklas och finna nya marknader och behov.

 

Projektets mål är att:

  • identifiera insatser som genom samverkan skulle stärka redan existerande arbete och skapa nya samarbetsformer i organisationer, högskolor och företag i ÖMS
  • beskriva och kartlägga hur ett centrum skulle kunna utgöra en regional men också nationell arena för energieffektivisering inom branscher som förstudien föreslår ska prioriteras
  • utveckla roller och former för arbetet med strukturförändring under den kommande perioden, och säkerställa en långsiktig gemensam resurs i ÖMS
  • genom förstudien identifiera konkret hur ovanstående arbetet kan drivas vidare

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Mälardalens högskola

10 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

30 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

30 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

30 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

30 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Mälarenergi AB

30 560 kr

 

Summa offentlig medfinansering

213 360 kr

Privat medfinansering

ABB

10 560 kr

 

Privat medfinansering

Energikontor Östra Götaland

10 560 kr

 

Privat medfinansering

Energikontoret Mälardalen

10 560 kr

 

Privat medfinansering

Energy Competence Center

10 560 kr

 

Privat medfinansering

Mälarenergi AB

30 560 kr

 

Privat medfinansering

Mälarenergi Elnät

10 560 kr

 

Summa privat medfinansering

83 360 kr

Total medfinansering

296 720 kr

57,84 %

Summa EU-medel

216 288 kr

42,16 %

Total finansiering

513 008 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200342

Projektägare

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Projektledare

Jan van der Horst
Länsstyrelsen i Västmanlands län
010 224 93 70

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden