Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Incitament för energieffektivisering

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 mars 2016 – 31 december 2021

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet Incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag (SME) med energieffektivisering. Det sparar tid samtidigt som fler företag kan nås.

Alla företag med en betydande energianvändning kommer vid något tillfälle i kontakt med de regionala eller lokala tillsynsmyndigheterna (länsstyrelser och kommuner). Projektet Incitament för energieffektivisering kommer att använda tillsynsmyndigheterna för att sprida information och kunskap till företag som är föremål för tillsyn.

Energimyndigheten tillsammans med utvalda länsstyrelser kommer att ta fram och sprida en metodik för företagens egenkontroll för att företagen ska kunna kontrollera och följa upp sin energianvändning och genomföra lönsamma åtgärder.

Projektet ska även ta fram en metodik för tillsynsmyndigheterna för att de ska kunna följa företagens arbete och resultat. Metoder och verktyg ska spridas till små och medelstora företag vid de tillsynsbesök som görs av de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna.

Genom att använda de befintliga strukturer och kanaler som finns via miljötillsynen kommer tillsynsmyndigheterna kunna ge information om de metoder/verktyg/material som utvecklas i projektet till en stor mängd små och medelstora företag.

Genom att använda tillsynsstrukturen nås små och medelstora företag i olika branscher vilket bidrar till att minska skillnader mellan olika branscher när det gäller energieffektivisering. Åtgärderna förväntas att implementeras i de olika organisationernas löpande verksamhet och därmed permanentas.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets mål är att 1500 företag arbetar systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning, vilket innebär att de uppfyller minst 6 av följande 10 punkter senast 2019-05-31:

  • det finns en utsedd energiansvarig på företaget
  • det finns en fastställd energipolicy på företaget
  • företaget har genomfört en energikartläggning
  • företaget har energimål och åtgärdsplan
  • företaget mäter och följer upp sin energianvändning
  • företaget involverar sina anställda i arbetet
  • företaget har en komplett energiorganisation
  • företaget integrerar energi i den löpande verksamheten
  • företaget utbildar personal och har etablerat en intern kommunikation kring energifrågor och företag genomför interna revisioner

 

Målgrupper

Projektets primära målgrupper är små och medelstora företag som berörs av miljötillsyn samt tillsynsmyndigheter (länsstyrelser och kommuner) som arbetar med miljötillsyn gentemot små och medelstora företag. Sekundära målgrupper är energi- och klimatrådgivare samt övriga projekt som Energimyndigheten har sökt inom nationella regionalfondsprogrammet, till exempel Regionala noder och Energieffektiviseringsnätverk.

Resultat hittills

Projektet har tagit fram fyra filmer och tillhörande vägledningsmaterial. De fyra filmerna och materialet ska fundera som inspiration för andra företag hur företagen kan arbeta med sin energieffektivisering.

Se filmerna och ladda ned materialet här

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

40 150 242 kr

 

Summa offentlig medfinansering

40 150 242 kr

Total medfinansering

40 150 242 kr

50 %

Summa EU-medel

40 150 242 kr

50 %

Total finansiering

80 300 484 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200969

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Ulrika Bergström
Statens Energimyndighet
016 544 21 90

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden