Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Framtidens hållbara industrimiljöer

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 januari 2020 – 30 april 2023

Det finns idag ett stort behov av att utveckla hållbara, koldioxidneutrala industrimiljöer. Det kan bidra till ökad attraktionskraft, stärkt konkurrenskraft för företag i regionen och minskad klimatpåverkan. Projektet Framtidens hållbara industrimiljöer vill skapa en samverkansplattform för att stärka innovationsförmågan och bidra med kompetens hos små och medelstora företag i regionen.

Industri

Framtidens hållbara industrimiljöer

Bakgrund

Framtidens hållbara industrimiljöer är ett samverkansprojekt mellan Umeå Energi och RISE. Som en del av projektet kommer en plattform att utvecklas med en innovationsprocess som ger ett positivt koldioxidbidrag. Detta ska generera hållbara produkter och tjänster vars resultat kommer att kommuniceras regionalt, nationellt och internationellt.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att genom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet bidra till utvecklingen av ett ekosystem för den smarta och hållbara staden. Framtidens hållbara industrimiljöer ska bidra med kompetens om minskad koldioxidbelastning hos små och medelstora företag och dess underleverantörer.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp består av små och medelstora företag, samt deras underleverantörer och underkonsulter. Även små och medelstora företag som tar del av resultatspridning och lärande ses som en primär målgrupp.

De sekundära målgrupperna består bland annat av Komatsu Forest, Umeå Energi, RISE, ABB, Volvo, kommuner och regioner, Umeå Universitet: Intuitionen för informatik, Skogstekniska klustret, Process IT, North Sweden Cleantech och Handelskammaren.

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas bland annat följande resultat:

  • Att en samverkansplattform för utveckling av hållbara industrimiljöer har etablerats med säkerställd långsiktig organisation och finansiering.
  • Att en systemanalys tagits fram som grund för en gemensam strategi, effektmål och effektstyrning för utveckling av framtidens hållbara industrimiljöer.
  • Att hållbarhetsmått och mätinstrument för ett incitamentsprogram för omställning till en mer hållbar framtid har identifierats.
  • Att en öppen test- och innovationsmiljö har utvecklats, testats och implementerats.
  • Att kunskap och underlag för en underleverantörspark med fokus på hållbarhet har tagit fram.
  • Att tio små och medelstora företag har ökat sin innovationsverksamhet och stärkt sin innovationsförmåga och kompetens när det kommer till minskad koldioxidbelastning.
  • Att tio innovationer med positivt koldioxidbidrag ska ha utvecklats, testats och implementerats i samverkan mellan små och medelstora företag, storbolag, akademi, forskningsinstitut och andra aktörer.
  • Att projektets resultat och lärdomar har spridits till tusen personer som deltagit i besök, konferenser eller lärandeworkshops.
  • Att hållbarhetsaspekterna jämställdhet, miljö, likabehandling och icke-diskriminering beaktas i planering, genomförande och uppföljning.


För mer information om Framtidens hållbara industrimiljöer, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.


Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Västerbotten 2321000222

900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

RISE Research Instistutes of Sweden AB 5564646874

1 048 506 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå kommun

1 000 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå universitet

300 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 148 506 kr

Privat medfinansering

ABB AB

300 000 kr

 

Privat medfinansering

Cranab AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Esam AB

225 000 kr

 

Privat medfinansering

Innovative logistics Umeå AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

JIT Mech i Robertsfors AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Komatsu Forest AB

900 000 kr

 

Privat medfinansering

Norrlands Me-Ko AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Peab Industribyggnad i Norr AB

300 000 kr

 

Privat medfinansering

Rototilt Group AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Skogstekniska Klustret Ekonomisk Förening

105 000 kr

 

Privat medfinansering

Umeassistance AB

60 000 kr

 

Privat medfinansering

Volvo Lastvagnar AB

450 000 kr

 

Privat medfinansering

Västerbottens Handelskammare

45 000 kr

 

Privat medfinansering

Ålö AB

300 000 kr

 

Summa privat medfinansering

2 985 000 kr

Total medfinansering

7 133 506 kr

55,89 %

Summa EU-medel

5 630 854 kr

44,11 %

Total finansiering

12 764 360 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203228

Projektägare

Umeå Energi AB

Projektledare

Magnus Stenvall
Umeå Energi AB
0705-66 48 72

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden