Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Förstudie ramprojekt teknikutveckling/innovation

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 15 mars 2016 – 31 augusti 2016

Små och medelstora företag har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, men trots att många åtgärder är lönsamma och kan genomföras relativt enkelt så finns ett genomförandegap.

Förstudieprojektet Ramprojekt teknikutveckling/innovation ska undersöka hur utveckling och användning av energieffektiva tekniska lösningar och produkter kan stimuleras samt hur det kan säkerställas att företagen hittar den bästa tekniken för sina behov. Tidigare undersökningar har visat att många små och medelstora företag idag inte har egen kapacitet att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kräver nya lösningar. Detta ska utredas inom förstudien.

Energimyndigheten planerar ett genomförandeprojekt inom området och för att projektet ska bli framgångsrikt är det viktigt att insatserna utformas på ett sådant sätt att de attraherar små och medelstora företag, säkerställer spridning, kompletterar övriga pågående projekt och initiativ samt möter identifierade behov på bästa sätt. Förstudien innebär en förberedande utredning/analys för att säkerställa att rätt insatser lyfts in i det kommande genomförandeprojektet och att de utformas på lämpligt sätt.

Syftet med förstudien är att utgöra underlag för utformning av ett ramprojekt inom området teknikutveckling/innovation.

 

Förstudien avser svara på följande frågeställningar:

  • vilka projekt finns/har genomförts nationellt respektive internationellt inom området?
  • hur kan insatserna inom det nationella programmet växla upp, komplettera samt möta behoven i pågående nationella initiativ?
  • vilka aktiviteter och insatser behöver ingå i ett genomförandeprojekt för att de tänkta målen och effekterna ska uppnås på bästa sätt?
  • vilken stödgrund ska användas i respektive aktivitet/insats?
  • hur ska genomförandeprojektet läggas upp för att stimulera små och medelstora företag att delta i projektet, ge bästa möjliga mervärde till övriga pågående projekt och vara enkelt för företagen att ta del av?

Förstudien kommer att genomföras av Energimyndigheten, som även kommer vara mottagare av resultatet. Målgruppen för det planerade genomförandeprojektet är små och medelstora företag. Huruvida det är lämpligt att rikta projektet till särskilda branscher eller typer av små och medelstora företag kommer att utredas inom förstudien.

 Jan-Olof-Yxell/imagebank.sweden.se

Matcha bästa tekniska lösningen för företags energieffektivisering. Foto: jan-olof-yxell/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

181 567 kr

 

Summa offentlig medfinansering

181 567 kr

Total medfinansering

181 567 kr

55,02 %

Summa EU-medel

148 421 kr

44,98 %

Total finansiering

329 988 kr

100 %