Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Förstudie Energiekonomi

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 september 2016 – 30 juni 2017

Förstudieprojektet Energiekonomi ska undersöka om det går att lyfta fram och sprida ny kunskap samt minska hindren för en lönsam energieffektivisering genom att få kunskap om hur de små och medelstora företagen lättare och bättre ska kunna värdera interna energiprojekt och bli bättre på att kunna räkna på olika projektalternativ.

Förstudien förväntas leda till en strategi för hur arbetet med energiekonomi ska bedrivas, så att nyttan för små och medelstora företag tydliggörs, men också undersöka hur Energimyndigheten ska prioritera inom arbetsfältet. Förstudien förväntas även leda till ett genomförandeprojekt inom det nationella regionalfondsprogrammet.

 

Vad ska projektet göra?

Förstudien ska besvara följande frågor:

  • vilka drivkrafter hos små och medelstora företag kan göra att de vill utvecklas inom området?
  • kan energiekonomiområdet utvecklas för små och medelstora företag?
  • finns behov hos små och medelstora företag att Energimyndigheten utvecklar sin roll inom området?
  • hur passar energiekonomiprojektet in bland övriga projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet och kan synergier skapa? Om ja, vilken eller vilka typer av stöd bör då ges?

Resultaten av förstudien ska ligga till grund för Energimyndighetens strategi inom energiekonomi för målgruppen små och medelstora företag.

Förstudien ska också resultera i underlag om vilka områden som ska prioriteras med hänsyn till omvärldsläget och tillgängliga resurser. Om förstudien visar på en stor potential för små och medelstora företag att arbeta med energiekonomi kommer förstudien också att redovisa hur genomförandeprojekt inom ramen för Tillväxtverkets nationella regionalfond kan utformas.

 

Målgrupper

Den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag. Inom respektive delområde som kommer att ingå i förstudien finns många specifika målgrupper:

  • ledningsgrupper inom företagen
  • energi- och miljöansvariga
  • ledningssystemansvariga
  • inköpsansvariga
  • ekonomiansvariga
energiekonomi

Resultaten i förstudien ska hjälpa företag att välja energieffektiviseringsprojekt som ger störst nytta.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

400 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

399 997 kr

50 %

Total finansiering

799 997 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201075

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Maja Dahlgren
Statens Energimyndighet
016 544 24 08

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden