Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Förstudie Energidatabas

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 16 maj 2017 – 31 december 2017

Förstudieprojektet Förstudie Energidatabas ska undersöka behovet av en samlad energidatabas för företag, tillsynspersonal och andra aktörer som arbetar med företagens energianvändning

Bakgrund

Energieffektivisering är ofta lönsamt, men trots detta genomförs bara en del av möjliga och lönsamma åtgärder vilket bidrar till det så kallade ”energieffektiviseringsgapet”. Energieffektiviseringsgapet leder till att företagens kostnader för energi är högre än nödvändigt. Statliga insatser för att öka företagens kapacitet att energieffektivisera sina verksamheter innefattar normalt att öka företagens kunskap om sin egen situation, sina möjligheter att förändra denna och de nyttor som kan förväntas uppstå i samband med sådana åtgärder.

Energimyndigheten har under lång tid på skilda sätt stöttat energieffektivisering i företag. Ett viktigt exempel är att under åren 2010–2014 kunde företag söka energikartläggningscheckar. Data från de 622 företag som slutredovisat har insamlats och analyserats, bland annat av Linköpings universitet och WSP. Tillgång till data har varit en förutsättning för utvecklingen av de produkter som tagits fram och delvis kommersialiserats. En nyckelfaktor för fortsatt produktutveckling är tillgång på data med god kvalitet. Liksom energikartläggningscheckarna kommer projekten inom Nationella regionalfondsprogrammet att generera varierande mängder data. Om dessa data kvalitetssäkras och görs tillgängliga som öppen data skapas förutsättningar för en sund konkurrens mellan olika kommersiella verktyg för att underlätta energieffektivisering, baserade på samma kvalitetssäkrade data. Förstudieprojektet Förstudie Energidatabas avser att undersöka behovet av en samlad energidatabas för företag, tillsynspersonal och andra aktörer som arbetar med företagens energianvändning


Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet ska genomföra aktiviteter som omvärldsanalys, problemanalys, förslag till mål och åtgärder för utformningen av ett robust genomförandeprojekt. Detta ska kontinuerligt stämmas av med andra arbetsgrupper hos Energimyndigheten, branschorganisationer, i fokusgrupper och referensgrupper. Resultaten ska avslutningsvis publiceras i en rapport som sprids till relevanta aktörer.


Projektets mål är att svara på följande frågeställningar:

  • vilka problem uppträder i befintliga och planerade Nationella regionalfondsprojekt, och även i andra sammanhang, som följd av att det saknas en databas med uppgifter om företagens energiinköp och- användning samt möjligheter till benchmarking/jämförelser med andra företag?
  • hur hanterar projekten i förekommande fall denna brist i sin nuvarande planering?
  • vilka nyttor skulle en sådan gemensam databas kunna tillföra projekten, och på sikt Sveriges näringsliv? Här kan förstudien med fördel delvis utgå från projektresultat och utvärderingar av jämförbara projekt
  • vilka erfarenheter finns det av liknande system, inom och utom Sverige? Frågan förutsätter en fördjupning och utvidgning av ovanstående omvärldsbeskrivning
  • vilka juridiska frågor (sekretess mm) behöver lösas om en sådan databas ska kunna implementeras?
  • finns det integritetsproblem som behöver hanteras?
  • vem bör vara ägare till en tänkt databas?
  • hur kan långsiktig finansiering av en tänkt databas lösas, så att den kan underhållas tekniskt och innehållet ajourhållas, även efter projektets slut?
  • vilket är behovet, nyttan, kostnaderna och andra viktiga omständigheter med att istället tillgängliggöra energikartläggningsdata och/eller åtgärdsdata i form av öppna data som därmed är fritt tillgängligt för de aktörer som vill använda data i sina kommersiella eller icke-kommersiella tillämpningar?

 

Målgrupper

Energimyndigheten är mottagare av förstudien. Primär målgrupp för ett eventuellt genomförandeprojekt är små och medelstora företag, initialt i synnerhet de som deltar i projekten Coacher för energi och klimat och Incitament för energieffektivisering.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

277 895 kr

 

Summa offentlig medfinansering

277 895 kr

Total medfinansering

277 895 kr

58,24 %

Summa EU-medel

199 222 kr

41,76 %

Total finansiering

477 117 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201391

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Thomas Björkman
Statens Energimyndighet
016 544 22 82

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden