Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Förstudie - Grönt driv är guld värt

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 augusti 2016 – 30 april 2017

Förstudien Grönt driv är guld värt har som mål att undersöka förutsättningar för ett samverkansprojekt samt definiera lämpliga projektmål för ett genomförandeprojekt. Målsättningen i genomförandeprojektet ska fastställas som ett resultat av förstudien. Huvuddragen är att verka för reducerad energianvändning hos regionens näringsliv, minska näringslivets emissioner av växthusgaser (CO2) samt koppla energi- och emissionsresultatet till företagens affärsstrategier.

Andra mål är att ta fram och testa målgruppsanpassat utbildningsmaterial och former för små och medelstora företag, företagsrådgivare och energi- och klimatrådgivare samt nå nya grupper av företag och etablera nya samverkansformer för ökat kompetens- och erfarenhetsutbyte inom energi- och klimatsmart företagande. Detta ska i sin tur vara starkt kopplat till hållbarhet i stort, socialt och ekonomiskt ansvarstagande, jämställdhet och mångfald som engagerar och involverar olika företag, olika branscher och olika aktörer (t ex Triple Helix). Förstudien kommer att sammanställa och analysera erfarenheter från olika projekt, aktiviteter och forskningsresultat inom området samt redogöra för hur det påverkar ett genomförandeprojekt samt ta fram en målgruppsdefinition samt målgruppsanpassning.

Målgruppen är små och medelstora företag i Norrbottens och Västerbottens län med mellan 5 och 250 anställda. En annan målgrupp är företagsrådgivare och energi- och klimatrådgivare.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Almi Företagspartner Nord AB

51 250 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Norrbottens län

104 950 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

51 250 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Västerbottens län

104 950 kr

 

Summa offentlig medfinansering

312 400 kr

Total medfinansering

312 400 kr

50,11 %

Summa EU-medel

310 996 kr

49,89 %

Total finansiering

623 396 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200906

Projektägare

ALMI Företagspartner Nord AB

Projektledare

Torbjörn Edvall
ALMI Företagspartner Nord AB
090 10 07 97

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden