Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Förbättrad energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem.

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 juli 2015 – 31 mars 2019

Systematisk energikartläggning ökar tillverkningsindustrins konkurrenskraft

Projektet Förbättrad energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktionsinnovationer inom industriella energisystem stödjer Gävleborgs läns små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga. Samtidigt bidrar projektet till att etablera en nationell databas som ska underlätta framtida energieffektiviseringar.

Med en nationell energidatabas ska framtida energieffektiviseringar underlättas.

”Förbättrad energieffektivitet ger minskad negativ klimatpåverkan, men har också central betydelse för att länets små och mellanstora företag ska bli mer konkurrenskraftiga”, säger projektledare Bahram Moshfegh, professor vid Högskolan i Gävle.

Minskade energikostnader leder direkt till ökad vinst/minskad förlust, vilket gynnar företagen både på kort och lång sikt. Men trots att det finns en stor potential att höja energieffektiviteten i många små och medelstora företag, görs det inte på grund av tidsbrist och bristande information. ”Om företagen får stöd att utföra energikartläggningar, formulera energi- och investeringsplaner, genomföra åtgärder och göra uppföljningar, så ökar deras energieffektivitet väsentligt”, menar Bahram Moshfegh.

 

Kartläggningar för systemlösningar

Hösten 2016 medverkar 45 små och medelstora företag i projektet. Totalt ska 80 företag rekryteras. Kartläggning av energianvändning, effekter och industriernas behov görs tillsammans med företagen för att undersöka olika systemlösningar, till exempel: Går det att återanvända ånga, som använts i en tillverkningsprocess? Kan fjärrvärme användas i stället för el? Kan överskottsvärme användas i nya processer?

”Ett framgångsrikt sätt att utveckla företagens kunskap är att etablera nätverk”, säger Bahram Moshfegh. Projektet medverkar till att skapa olika kluster där aktörer kan diskutera med varandra och berätta om erfarenheter och möjligheter. Det ger ett ömsesidigt lärande och viktiga samarbeten.

 

Energidatabas sprider kunskap

Tyskland har lång erfarenhet av strukturerade energikartläggningar. Där har man sedan länge samlat information i databaser. Nu har också Sverige börjat bygga upp en nationell databas som gör att företag kan få information om vilka energieffektiviseringsåtgärder som andra företag inom samma och liknande branscher har implementerat. Det innebär att man inte alltid behöver genomföra alla stadier i processen/kartläggningarna eftersom liknande företags åtgärdsprogram redan finns med i databasen. ”Databasen vidareutvecklas under projektet för att inom några år vara en fantastisk resurs”, berättar Bahram Moshfegh.

”Samtidigt som graden av energieffektivisering ökar bland Gävleborgs läns små och medelstora företag, så leder projektet till att svensk forskning får en ledande roll i den internationella kunskapsutvecklingen på området”, avslutar Bahram.

 

Projektets mål är:

  • implementering av minst tio energieffektiviseringsnätverk för SMF
  • implementering av minst 80 energikartläggningar
  • etablering av en regional energianvändnings- och åtgärdsdatabas

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

1 501 440 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

1 501 442 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 002 882 kr

Total medfinansering

3 002 882 kr

50 %

Summa EU-medel

3 002 882 kr

50 %

Total finansiering

6 005 764 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200608

Projektägare

Högskolan i Gävle

Projektledare

Bahram Moshfegh
Högskolan i Gävle
0708 46 46 47

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden