Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Enerlean

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 november 2019 – 31 december 2022

Energieffektivisering sker inte i den utsträckning det finns potential till. Inom projektet Enerlean ligger fokus på att sprida kunskap om energieffektivisering inom industriell produktion. För att kunna hjälpa små och medelstora företag att stärka sin konkurrenskraft ska hela den värdeskapande produktionskedjan ses över.

Ekocenter

Bakgrund

För att uppnå energieffektivisering i företag har några faktorer visat sig extra viktiga. Det handlar främst om att ha en långsiktig plan, konkreta mål, en utsedd person som ansvarar för frågan och att det finns ett stöd från den högsta ledningen. Forskning har dock visat att dessa faktorer ofta saknas hos små och medelstora företag. Enerlean vill stärka kompetensen inom dessa områden hos de deltagande företagen.

Projektet Enerlean omfattar små och medelstora företag i Gävleborg. Arbetet sker genom nätverk för energieffektivisering med inriktning på Lean.

Syfte

Det övergripande syftet är att bidra till en koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion.

Enerlean har som projektmål att bidra till mer koldioxidsnål och energieffektiv industriell produktion. Detta ska ske genom kunskapsspridning om möjligheter för energieffektivisering och hållbarhetskriterier. Även utveckling och användning av ett beslutsstödsverktyg kring effektivisering, vilket ska omfatta totalt tjugo små och medelstora industriföretag i Gävleborg.

Målgrupp

Projektets primära målgrupper är:

  • Företag i regionen, med fokus på små och medelstora företag
  • Organisationer, kommuner och landsting
  • Högskolan och dess studenter som har en viktig roll i framtidens region

Sekundära målgrupper:

  • Mellansvenska Handelskammaren, den fungerar som en sammanhållande länk mot små och medelstora företag
  • Gävleborgs Ekocenter, regionens implementeringsmotor avseende energieffektivitet med lång erfarenhet av frågor inom detta område
  • Clean Production Centre, en aktör med stark kompetens och som har kontakt med företagen i regionen

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas små och medelstora företag i Gävleborg ha fått stärkt konkurrenskraft, ökad sysselsättning och effektivare energianvändning. Detta genom att initiera, demonstrera och utvärdera energieffektiviseringsnätverk med pilotimplementering av innovativa metoder.

Enerlean förväntas även skapa en ökad kunskap om hur hållbarhetskriterierna jämställdhet, mångfald och miljö, påverkas av Lean och energieffektivisering.


För mer information om Enerlean, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

1 379 165 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

1 379 165 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 758 330 kr

Total medfinansering

2 758 330 kr

50 %

Summa EU-medel

2 758 329 kr

50 %

Total finansiering

5 516 659 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203290

Projektägare

Högskolan i Gävle

Projektledare

Nawsad Mardan
Högskolan i Gävle
0701-91 37 07

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden