Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Energitjänster

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 april 2016 – 31 december 2021

Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och medelstora företags behov. En energitjänst är i grunden ett avtal mellan minst två olika parter som, direkt eller indirekt, leder till effektivisering eller hushållning av energi.

Målsättningen med projektet är att fler små och medelstora företag ska använda sig av energitjänster i sitt energieffektiviseringsarbete. Projektet ska även öka kunskapen och kännedomen om energitjänster inom målgruppen. Projektet kommer att vända sig både till beställare av energitjänster och till leverantörer av energitjänster.

Energimyndigheten har identifierat tre hinder som bedöms vara av särskild vikt att arbeta med för att få till en fungerande marknad för energitjänster: bristen på kunskap, affärsmodeller och på förtroende. Projektet avser att minska dessa hinder för att små och medelstora företag ska öka sin användning av energitjänster och därmed genomföra fler energieffektiviseringsåtgärder. Energimyndigheten kommer att arbeta tillsammans med branschorganisationen Energieffektiviseringsföretagen för att nå en grupp företag som man tidigare inte har arbetat med, nämligen leverantörer av energitjänster.

Vid projektets slut förväntas små och medelstora företag ha fått bättre förutsättningar att arbeta med att energieffektivisera sin verksamhet. Användandet av och efterfrågan på energitjänster har stimulerats och en effektivare energianvändning hos företagen bidrar till att uppnå investeringsprioriteringens mål, liksom nationella och europeiska energi- och klimatmål.

Även många leverantörer av energitjänster är små och medelstora företag och projektet kan därmed också resultera i en större marknad för dessa företag, vilket ger fler arbetstillfällen.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

8 117 339 kr

 

Summa offentlig medfinansering

8 117 339 kr

Total medfinansering

8 117 339 kr

50 %

Summa EU-medel

8 117 339 kr

50 %

Total finansiering

16 234 678 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201004

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Lara Kruse
Statens Energimyndighet
016 544 24 79

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden