Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Energieffektiviseringsnätverk fas 2

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2021

Projektet är en del av Energimyndighetens samlade satsning av projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet. Syftet med programmet är att projekten ska samverka och förstärka varandra. Energieffektiviseringsnätverk fas 2 ska bidra till en effektivare energianvändning bland de deltagande företagen.

Bakgrund

Analys och utvärdering av insatser från Energieffektivisering fas 1 visar på en ökad mognadsgrad hos deltagande företagen, men att de har behov av fortsatt stöd för att nå uppsatta mål. Projektets fas 2 är därmed en naturlig fortsättning av det påbörjade arbetet inom den första fasen och innebär fortsätt drift och finansiering av 35 av de uppstartade nätverken inom energieffektivisering. Nätverken drivs av länsstyrelser och energikontor runt om i landet, med stöd av energiexpert.

Syfte

Målet med nätverken är att underlätta för små- och medelstora företag att arbeta systematiskt och strukturerat med energieffektivisering. Genom sitt deltagande i nätverken har företagen uppnått minst 15 procent effektivare energianvändning vid projektslut jämfört med energianvändningen vid tidpunkten då företagen gick med i projektet.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp består av svenska små och medelstora företag med årlig energianvändning över 1 GWh. Sekundär målgrupp är de företag som inte uppfyller kriterierna men som kan delta som följeföretag och då får delta på nätverksträffarna. Får att nå målen får deltagande företag såväl gemensamt stöd genom nätverksdeltagande som individuellt stöd från energiexperten.

Förväntat resultat

Med projektet Energieffektiviseringsnätverk fas 2 förväntas följande resultat:

  • Deltagande små och medelstora företag har uppnått ökad energikompetens.
  • Deltagande små och medelstora företag har uppnått ökad beställarkompetens avseende energitjänster och energieffektiva produkter.
  • Deltagande små och medelstora företag arbetar fortsatt systematiskt och strukturerat med energieffektivisering enligt metodiken inom ISO 50001.
  • 20 energiteknikåtgärder har implementerats per nätverk.
  • 20 energieffektiviseringsåtgärder kopplade till energiledning har implementerats per nätverk.
  • Två innovativa metoder och verktyg har implementerats per nätverk.

Genom att uppfylla ovan nämnda resultat förväntas även följande resultat:

  • 15 procent effektivare energianvändning för deltagande små och medelstora företag.
  • 10 procent effektivare elanvändning för deltagande små och medelstora företag.
  • 10 procent minskad användning av fossila bränslen för deltagande små och medelstora företag
  • 10 procent minskade koldioxidutsläpp för deltagande små och medelstora företag.

För mer information om Energieffektiviseringsnätverk fas 2, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

29 335 441 kr

 

Summa offentlig medfinansering

29 335 441 kr

Total medfinansering

29 335 441 kr

50 %

Summa EU-medel

29 335 443 kr

50 %

Total finansiering

58 670 884 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201710

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Gustaf Länn
Statens Energimyndighet
016-544 22 12

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden