Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan - förstudie

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 15 augusti 2018 – 15 april 2019

Många delar av livsmedelsframställningen innebär utsläpp av växthusgaser i atmosfären. I förstudien Energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan ska projektetn identifiera, klassificera och visualisera livsmedelsföretag i regionen ur relevanta utvecklingsaspekter för att minska dessa utsläpp, samtidigt som företagen utvecklas och bidrar till tillväxt i regionen

Bakgrund

Genom identifiering, klassificering och visualisering får projektet en bättre bild av regionens livsmedelsföretag. Underlaget ska användas för att identifiera och välja ut lämpliga företag som kan och vill delta i ett genomförandeprojekt där syftet är att uppnå energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan.

I såväl produktion, lagring och bearbetning som paketering, försäljning, beredning och servering så avges växthusgaser till atmosfären. Främst är det jordbruket som avger kväveoxid och metan från idisslande djur, men även organiskt avfall från soptippar och lagrat stallgödsel. Dessa organiska och mineraliska utsläpp ger indirekt kväveoxidutsläpp. Genom att ta fram projekt för att korta livsmedelskedjan och jobba mer med närproducerade livsmedel tror Krinova att utsläppen kan minska. Jordbruken i Skåne och Blekinge har goda förutsättningar för den typen av projekt.

Syfte

Syftet med förstudien är att besvara följande frågeställningar:

  1. Hur kan det företagsstödjande systemet identifiera, klassificera och visualisera livsmedelsföretag på ett mer relevant sätt än de gör idag?
  2. Vilka företag ska väljas ut för att delta i genomförandeprojektet, det vill säga vilka specifika livsmedelsproducenter ska delta?

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är livsmedelsproducenter i Skåne och Blekinge. Sekundär målgrupp är LRF samt upphandlare av offentlig mat med flera.

Förväntat resultat

Vid förstudiens slut ska projektägaren:

  • Identifierat och valt ut relevanta företag och övriga intressenter för deltagande i genomförandeprojekt.
  • Undersökt hur ett integrerat arbete med horisontella kriterier kan stärka måluppfyllelse i ett genomförandeprojekt.
  • Undersökt hur Krinova kan arbeta med e-lärande för att öka kunskapen kring cirkulär ekonomi.
  • Arbetat med möjligheter vad gäller digitalisering, infrastruktur/logistik inom food community.
  • Ha tagit fram ett eller flera förslag till genomförandeprojekt, samt identifierat eventuella medfinansiärer.
  • Planerat uppföljning, utvärdering och lärande inom ramen för genomförandeprojektet.

För mer information om Energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan – Förstudie, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Krinova

400 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50 %

Summa EU-medel

400 000 kr

50 %

Total finansiering

800 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201753

Projektägare

Krinova AB

Projektledare

Hannes van Lunteren
Krinova AB
070-611 41 80

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden