Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 september 2015 – 31 december 2018

Företagen i Östra Mellansverige satsar kraftfullt på energieffektivisering

I projektet Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan hjälper energikontoren små och medelstora företag i Östra Mellansverige att spara energi. Vanligen kan företagen genom enkla åtgärder minska sin energianvändning med upp till 20 procent.

”Det finns stora möjligheter att med relativt enkla åtgärder effektivisera sin energianvändning”, säger projektkoordinator Päivi Lehtikangas, utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län. ”Många företag vet att de bör göra förändringar, men har svårt att komma över tröskeln och verkligen få fart på sin energieffektivisering. Vårt projekt stimulerar och inspirerar till det. Alla företag har möjlighet att göra något. Även små åtgärder kan leda framåt”, berättar Päivi.

 

Samlad och kraftfull satsning

Projektet drivs i samverkan mellan de tre energikontoren i Östra Mellansverige. Deltagande små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län ska genom seminarier, konferenser, nätverk och expertstöd bli medvetna om möjliga energiåtgärder och lära sig ett mer strukturerat sätt att arbeta med energifrågorna. Målet är att minst 200 företag genomför eller planerar energieffektiviserande åtgärder under den treåriga projekttiden.

”Vi tror att vi kommer att nå det målet med råge”, säger Päivi Lehtikangas. Projektets fokus ligger på de företag som vi vet har en relativt hög energianvändning. Det är där våra insatser kommer till bäst nytta.

 

Dålig belysning och läckande kylar

Tillverkningsindustrin är en viktig målgrupp. Läckande tryckluft, dålig belysning, bristande ventilationssystem eller otäta dörrar/portar kan utgöra riktiga energitjuvar. Vanligt är att utrustningarna står på när de inte alls behövs. En annan målgrupp är livsmedelsbutikerna där framför allt kylmöblerna kan behöva ses om.

”Naturligtvis är ekonomin en viktig drivkraft för företagen”, säger Päivi Lehtikangas. Ett budskap från oss i projektet är att det är enklare att förbättra det ekonomiska resultatet genom energieffektivisering än genom ökad försäljning. Men miljövinsterna är givetvis också i fokus, liksom arbetsmiljön, som kan förbättras när ett företag åtgärdar dålig belysning, ventilation och läckande kylar. I dag ställer många kunder krav på sina leverantörer att de ska arbeta enligt hållbara kriterier, så även kundperspektivet är intressant, avslutar Päivi.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Energikontoret i Mälardalen AB

430 730 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

178 100 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

521 900 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

521 900 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

983 676 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

983 675 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

700 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

178 100 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 498 081 kr

Total medfinansering

4 498 081 kr

55,16 %

Summa EU-medel

3 657 020 kr

44,84 %

Total finansiering

8 155 101 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200350

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Stefan Bernström
Örebro Läns Landsting


Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden