Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 juni 2017 – 31 augusti 2022

Projektet Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling ska skapa en dynamisk mötesplats för energifrågor i Eskilstuna för aktörer inom olika samhällssektorer.

Bakgrund

Samhället står inför en nödvändig omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Det innebär att fossilfria bränslen, energieffektiva byggnader, hållbar stadsplanering och hållbara transporter måste bli det nya ”normala”. Bredden av denna samhällsutmaning blir tydlig i den kommunala vardagen. Men ofta saknas det resurser för att förankra och tillämpa den forskningsbaserade kunskap och teknik som finns tillgänglig. Kunskap finns, men kompetens och kapacitet finns inte hos rätt aktörer. Brister finns även vad gäller samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Genom att skapa ett Energicentrum finns nu en unik möjlighet att låta dessa världar mötas och skapa mervärde för både Eskilstuna och hela regionen.

Energimyndigheten ligger i Eskilstuna kommun vilket har inneburit ett privilegierat samarbete mellan kommunen och myndigheten kring energi- och klimatfrågor. För att kraftsamla kunskapsutbytet har även centrala energi- och tillväxtaktörer i Eskilstuna, Mälardalens högskola och Munktell Science Park deltagit i samarbetet.

I arbetet har partnerna identifierat fyra mjuka hinder för klimatarbetet. Det handlar om brist på tid, avsaknad av strategiskt och systematiskt arbetssätt och brister i samverkan. Det största hindren rör dock bristande kompetens. Projektet Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling kommer mot denna bakgrund att skapa ett triple helix-samarbete mellan parterna: Energimyndigheten, Eskilstuna kommun, regionens näringsliv samt Mälardalens högskola. Detta ger ett effektivt samarbete mellan forskare, företag och politik/offentlig verksamhet för ömsesidigt lärande och nyttiggörande av ett samlat kunnande. Projektet har utformats i samverkan med bland annat Munktell Science Park, Destination Eskilstuna och Mälardalen Industrial Technology Center med flera.


Vad ska projektet göra?

Eskilstuna kommun ska genomföra och utvärdera aktiviteter, prestationer, utfall och effekter. Projektet ska kontinuerligt analysera vilka lösningar/modeller som ska synas på utställningsytor och på konferenser samt vilka aktörer som får ta del av resurser såsom forskningsanslag, demoinstallationer och studiebesök. Projektets vision bygger på att göra Energicentrum till en erkänd mötesplats - regionalt och nationellt såväl som internationellt - för energifrågor med fokus på energieffektivisering och att driva utveckling i framkant mot ett koldioxidsnålt samhälle.

Projektets målsättning är att små och medelstora företag, offentlig sektor och medborgare i regionen samverkar och gemensamt agerar för en hållbar energiomställning. Vid projektets avslut ska aktörerna i Östra Mellansverige ha en stark kapacitet att genomföra åtgärder inom byggnader, transporter och offentlig sektor som leder minskade koldioxidutsläpp, ökad energieffektivitet och hållbar tillväxt.

 

Projektets mål är att:

  • projektets primära målgrupper använder Energicentrum som en mötesplats och kunskapskälla för energieffektiva och koldioxidsnåla byggnader, transporter och offentliga infrastrukturer
  • projektets primära målgrupper inspireras av stadsmiljö och fastigheter i området som demonstrationsmiljöer för energi- och hållbarhetsutveckling i samhällsbyggandet
  • ett nytt arbetssätt och en metodik för samverkan, lokalt och i regionen, har etablerats i syfte att stärka arbete och insatser för öka koldioxidsnål konkurrenskraft
  • alla i målgruppen oavsett kön, etisk tillhörighet eller funktionsnedsättning har fått samma förutsättningar att få tillgång till stöd

Målgrupper

Projektets primära målgrupper är det regionala näringslivet såsom fastighets- och verksamhetsägare, små och medelstora företag som vill ta del av kunskap och stöd samt offentlig sektor såsom kommuner samt universitet och högskolor. Privatpersoner, i egenskap av energikonsumenter, och energiproducenter tillhör också målgruppen för projektet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

5 403 724 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

5 403 724 kr

 

Summa offentlig medfinansering

10 807 448 kr

Total medfinansering

10 807 448 kr

50 %

Summa EU-medel

10 807 451 kr

50 %

Total finansiering

21 614 899 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201331

Projektägare

Eskilstuna kommun

Projektledare

Linda Werther Öhling
Eskilstuna kommun
016 710 80 96

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden