Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

EcoSYS - Eco-effektive processes and systems / Ekoeffektiva processer och system

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 oktober 2017 – 30 april 2020

Användningen av jordens bioråvara måste bli resurseffektiv för att vi i framtiden ska kunna använda den till att ersätta fossilbaserade material. Därför skapades projektet EcoSYS – Ekoeffektiva processer och system.

Bakgrund

Jordens bioresurser behövs för att kunna ersätta fossilbaserade material såsom plast och fordonsbränslen. En resurseffektiv användning innebär att så lite material som möjligt går till spillo. Vid mekanisk tillverkning av pappersmassa används över 90 procent av den ursprungliga vedråvaran i slutprodukten, det vill säga processen ger nästan inte upphov till något spill. Kemisk tillverkning av pappersmassa genererar däremot cirka 50 procent spill, vilket leder till att nästan dubbelt så mycket skog behöver avverkas för att tillverka samma mängd pappersprodukt.

Syfte

Huvudsyftet med projektet EcoSYS är att utveckla och implementera elenergibesparande tekniker vid produktionsenheter som tillverkar mekanisk pappersmassa med högt vedutbyte och därigenom förbättra miljö- och hållbarhetsaspekterna vid mekanisk massatillverkning.

Ett övergripande syfte med projektet är att bidra till ett hållbart samhälle där smart användning av skogen får förbättrade förutsättningar. Det finns även ett syfte att utveckla och implementera elenergibesparande tekniker som gör det möjligt att tillverka pappersmassa med 30 procent lägre elenergiförbrukning jämfört med dagens tillverkningssystem. Detta skulle i sin tur leda till att även koldioxidbelastningen minskar med 30 procent.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är regionens skogsindustri samt leverantörsföretag, vilka kommer kunna dra nytta av elenergieffektiviseringar samt nya produkter, tekniker och metoder som framkommer ur ett lyckat projekt.

Projektets sekundära målgrupp är företag i branschen som inte är deltagare i projektet men som kommer ha användning av resultatet i ett senare skede.

Förväntat resultat

Projektet förväntas primärt att fullgöra sitt syfte vid projektets avslut. På sikt förväntas resultaten inspirera och intressera de företag som deltagit i projektet till att ytterligare utveckla elenergibesparande tekniker. Även en kraftig reduktion av elenergianvändningen vid mekaniska pappersbruk är ett förväntat resultat av projektet. Detta i sin tur kan leda till att dessa massaproducenter blir mer konkurrenskraftiga och chanserna ökar för att mekanisk massa ska kunna produceras även i framtiden.

 

För mer information om Förstudie energieffektiva transportföretag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Mittuniversitetet

180 746 kr

 

Offentlig medfinansering

Västernorrlands läns landsting

1 856 619 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västernorrland 2321000206

1 856 619 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 893 984 kr

Privat medfinansering

Holmen AB

499 970 kr

 

Privat medfinansering

IMT Materialteknik i Sundsvall AB

48 840 kr

 

Privat medfinansering

KK stiftelsen

488 210 kr

 

Privat medfinansering

SCA

499 910 kr

 

Privat medfinansering

Stora Enso

499 970 kr

 

Privat medfinansering

Valmet AB

900 000 kr

 

Summa privat medfinansering

2 936 900 kr

Total medfinansering

6 830 884 kr

57,86 %

Summa EU-medel

4 974 425 kr

42,14 %

Total finansiering

11 805 309 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201542

Projektägare

Mittuniversitetet

Projektledare

Birgitta Engberg
Mittuniversitetet
072-5818897

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden