Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 september 2018 – 31 juli 2019

Trots att vi i Sverige är duktiga på att hantera avfall och låta restavfall tas omhand så ökar den totala mängden avfall. Förstudien Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan syftar till att se över hur kommuner kan öka sin resurseffektivitet, gärna på ett sätt som ökar lönsamheten hos små och medelstora företag.

Bakgrund

För att åstadkomma det vill projektgruppen hitta ett system där en bi- eller restprodukt hos företag A kan bli en insatsvara hos företag B. Det skulle både innebära en minskad kostnad hos företag A, då de undviker hanteringskostnader, och företag B skulle troligtvis få köpa in materialet till ett billigare pris än om det inhandlats av en annan leverantör. Det i sin tur ger en minskning av råvaruresurser vid framställandet av insatsvaran.

Syfte

Förstudiens syfte är att resultatet ska kunna ligga till grund för en ansökan till ett projekt med implementeringsåtgärder.

Målgrupp

Den primära målgruppen är de kommuner som deltar i förstudien. Även andra kommuner som inte deltar men som skulle kunna vara intresserade av ett eventuellt genomförandeprojekt är en primär målgrupp. Sekundära målgrupper anses övriga potentiella projektpartners för ett eventuellt genomförandeprojekt vara.

För genomförandeprojektet är tänkta målgrupper:

  1. Små och medelstora företag med rätt förutsättningar för deltagande i projektaktiviteter.
  2. Små och medelstora företag som får ta del av information och framtagen metodik.
  3. Kommuner och deras verksamheter såsom näringslivs- och landsbygdsutvecklare, energi- och klimatrådgivare, tjänstemän rörande avfall, miljöinspektörer, energi- och miljöstrateger etcetera.
  4. Övriga organisationer och aktörer som verkar för näringslivsutveckling

Förväntat resultat

Förstudien förväntas ge svar på om det finns förutsättningar för att gå vidare med ett fullskaligt projekt. En förhoppning finns även att förvaltningar inom kommunens verksamhet kommer att samlas för att diskutera avfall hos företag och att det ska leda till förändrade arbetssätt.

För ett genomförandeprojekt förväntas konkreta affärer uppstå mellan fyra till sex företag per deltagande kommun. Det skulle leda till ökad lönsamhet hos företagen, mer energieffektiv verksamhet samt markant minskade avfallsmängder. Genomförandeprojektet skulle även kunna leda till en metod som i förlängningen kan integreras i deltagande kommuners ordinarie verksamhet, och förhoppningsvis spridas även till andra kommuner.

För mer information om Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Boxholms kommun

17 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Energikontoret Östra Götaland

45 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

40 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Motala kommun

17 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrköpings kommun

17 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vadstena kommun

17 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Åtvidabergs kommun

17 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

170 000 kr

Total medfinansering

170 000 kr

50 %

Summa EU-medel

170 000 kr

50 %

Total finansiering

340 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201694

Projektägare

Östergötlands Läns Landsting

Projektledare

Emelie Österqvist
Östergötlands Läns Landsting
0705 60 03 50

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden