Tillväxtverket

Energieffektivisering i SME

Här hittar du projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning. Det kan innefatta rådgivning och vägledning, nätverk mellan företag eller etablering av innovativa tjänster och produkter för energieffektivisering. Nya projekt publiceras löpande.


Pågående projekt

 • Incitament för energieffektivisering

  Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet Incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga …

 • Coacher för energi och klimat

  Har ditt företag en energianvändning under 300 MWh? Då kommer du att kunna få hjälp via projektet Coacher för Energi- och Klimat. Coacher kommer att …

 • Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • Teknikutveckling och innovation

  Projektet Teknikutveckling och innovation ska möjliggöra att fler företag genomför effektiviseringsåtgärder. Små och medelstora företag kan få upp …

 • Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling

  Projektet Energicentrum - en dynamisk mötesplats för innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling ska skapa en dynamisk mötesplats för …

 • Energieffektiviseringsnätverk fas 2

  Projektet är en del av Energimyndighetens samlade satsning av projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet. Syftet med programmet är att projekten …

 • Konkurrenskraft 2030

  Projektet Konkurrenskraft 2030 har genom tidigare studier sett ett behov av stöd hos mindre företag för att öka takten på hållbarhetsarbetet. …

 • KTP Energi 2.0

  Projektet KTP Energi 2.0 kommer i tätt samarbete med tidigare projekt utveckla arbetet med att skapa samverkansformer som underlättar …

 • KTP Energi Sverige

  Projektet KTP Energi Sverige hjälper små och medelstora företag att stärka sin kompetens att driva företag och att skapa tillväxt på ett hållbart sätt …

 • Grön flygplats

  Svenska regionala flygplatser AB (SRF AB), är ett bolag som ägs av 33 kommunala och regionala flygplatser över hela Sverige. I projektet Grön …

 • Enerlean

 • Den koldioxidsnåla platsen 2.0

  Projektet Den koldioxidsnåla platsen 2.0 vill öka kunskapen om cirkulär ekonomi hos näringslivet. Den offentliga sektorn kommer att få fler verktyg …

 • Framtidens hållbara industrimiljöer

  Det finns idag ett stort behov av att utveckla hållbara, koldioxidneutrala industrimiljöer. Det kan bidra till ökad attraktionskraft, stärkt …

Avslutade projekt

 • Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

  I Östra Mellansverige finns en stor kompetens inom energiområdet exempelvis genom flera framstående företag som säljer energirelaterade varor och …

 • Fas 1-Energieffektiviseringsnätverk - samverkansprojekt

  Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med …

 • Regionala noder - samverkansprojekt

  Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? De regionala noderna …

 • Förbättrad energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland Gävleborgs SMF via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem.

  Förbättrad energieffektivitet stödjer Gävleborgs läns små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga. Samtidigt bidrar projektet till att …

 • Smart energi Skåne

  Smart energi Skåne samlar 20 skånska företag med energiintensiv produktion som vill reducera sin energianvändning och gå över till förnyelsebara …

 • Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan

  I projektet Energieffektiva företag hjälper energikontoren små och medelstora företag i Östra Mellansverige att spara energi. Vanligen kan företagen …

 • Förstudie - Energitjänster

  Projektet Energitjänster syftar till att ta fram kunskap och arbeta med att stimulera utveckling av energitjänster som är anpassade efter små och …

 • KTP Energi - Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

  Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer …

 • VäxtHus

  Projektet VäxtHus kombinerar miljö- och affärstänkandet. Syftet är att skapa tillväxt genom att hjälpa företag att implementera en hållbar strategi …

 • Energiriket - en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling

  Forskning, samverkan och innovation är i fokus för projektet Energiriket i Östra Mellansverige. Målet är att små och medelstora företag i regionen ska …

 • LOKALT KLIMATARBETE, REGIONALT LÄRANDE OCH FÄRDPLANER MOT EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI

  Projektet Klimatdriven företagsutveckling ska inspirera företag att genomföra konkreta förändringar som minskar klimatutsläppen, men också gynna …

 • Förstudie ramprojekt teknikutveckling/innovation

  Små och medelstora företag har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, …

 • Förstudie - Grönt driv är guld värt

  Förstudien Grönt driv är guld värt har som mål att undersöka förutsättningar för ett samverkansprojekt samt definiera lämpliga projektmål för ett …

 • Förstudie Energiekonomi

  Förstudieprojektet Energiekonomi ska undersöka om det går att lyfta fram och sprida ny kunskap och minska hindren för en lönsam energieffektivisering …

 • Miljökollen för småföretag

  Förstudieprojektet Miljökollen för småföretag ska kartlägga hur miljö- och energiarbetet ser ut i företag med 1–10 anställda. Syftet är att ta fram en …

 • Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag

  Projektet Nätbaserat lärande för energieffektivisering i små och medelstora företag ska utveckla ett verktyg för nätbaserat lärande för …

 • Förstudie Energidatabas

 • Energilösningar i Världsklass

  Projektet Energilösningar i Världsklass ska skapa en nod för utveckling av energilösningar i Östra Mellansverige. …

 • EcoSYS - Eco-effektive processes and systems / Ekoeffektiva processer och system

  Användningen av jordens bioråvara måste bli resurseffektiv för att vi i framtiden ska kunna använda den till att ersätta fossilbaserade material. …

 • Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag

  Det råder bristfällig kunskap om hur beslutsunderlag för energiinvesteringar i svensk industri ser ut. Studier visar att dessa investeringar inte …

 • Regionala noder fas 2

  Energieffektivisering är idag en viktig fråga som kräver kunskap, information och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Små och …

 • Energieffektivisering genom att korta livsmedelskedjan - förstudie

  Många delar av livsmedelsframställningen innebär utsläpp av växthusgaser i atmosfären. I förstudien Energieffektivisering genom att korta …

 • Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

  Förstudien Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan syftar till att se över hur kommuner kan öka sin resurseffektivitet, gärna på ett sätt som …