Tillväxtverket

Projekt

Här hittar du svenska regionala och nationella EU-projekt inom området koldioxidsnål ekonomi (TO4). Klimatsynk uppdaterar projektportföljerna med nya beviljade projekt två gånger per år.

Företagsstöd

Projekten innebär stöd som ges direkt till företag som kapital.

Hållbara transporter

Projekt som syftar till att minska användningen av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Hållbart byggande

Projekten syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Energieffektiv­isering i SME

Projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning.

Förnybar energi
i SME

Projekt som syftar till att utveckla, bredda och främja användandet av förnybar energi, samt öka investeringarna.

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Projekt som syftar till att stödja utvecklingen av koldioxidsnål teknik, klustersamverkan och samarbeten mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.